РЕШЕНИЕ №248

Относно: Безвъзмездно прехвърляне в полза на държавата на имот – обходна улица „Доспатска” с ширина 7м. и два тротоара по 2,5м. и дължина 2300м.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.66, ал.1, т.2 от правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, чл.6, ал.1 и ал.3, чл.34, ал.4 от ЗОС, във връзка с чл.34а, ал.5 от закона за държавната собственост, писмо – искане от Община Велинград с изх.№005-00-221/12.04.2013г. и вх.№08-00-422/19.04.2013г. и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

20

0

0

20

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

  1. Обявява за частна общ. собственост имот  – Обходна общинска улица „Доспатска” – по плана на гр. Сърница от о. т. 31, 32, 33, 7071, 72, 73, 74, 87, 86, 8081, 83, 147, 139, 140, 141, 15, 152, 1232, 233 с ширина7 м. и два тротоара  по2,5 м.  – ПОС в землището на гр. Сърница, засегната от парцеларния план на обект Път ІІІ – 843 – Обход на гр. Сърница, като същата съобразно предвижданията на плана да бъде с предназначение за Републикански път.
  1. Дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на имот ЧОС засегнат от парцеларния план на обект ІІІ – 843 обход на гр. Сърница от ос. т. 31, 32, 33, 7071, 72, 73, 74, 87, 86, 8081, 83, 147, 139, 140, 141, 15, 152, 1232, 233 с ширина7 м. и два тротоара по2,5 м.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.07.2014г., Протокол №14, точка №.5 от дневния ред, по вх. №569/24.07.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!