ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД ЗА ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ НА 2014Г.

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД ЗА

ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ НА 2014Г.

      В изпълнение разпоредбите на чл.27 ал. 6 от ЗМСМА и чл.98 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предоставям за разглеждане настоящия отчет.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Организацията и работата на Общински съвет – Велинград през първото полугодие на2014 г. се осъществяваше  въз основа на разпоредбите на ЗМСМА, действащото законодателство и Правилника за организацията и дейността на Об.С, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Решенията  на Об.С  Велинград се разглеждаха на открити заседания и се разгласяваха на населението по реда определен в Правилника. Заседанията се свикваха от Председателя на Съвета, като уведомлението съдържаше  деня, часа, мястото и проекта за дневен ред. Оповестяването ставаше не по рано от 7 дни преди заседанието на Об.С в медиите и интернет – страницата на Община Велинград. Заседанията се провеждаха всеки последен четвъртък от месеца /с изключение на извънредните заседания/, като гражданите могат да присъстват и да се изказват на Съвета само по въпроси включени в дневния ред. Докладните записки, приетите подзаконови нормативни актове и решения на Об.С се разгласяваха на населението на Община Велинград, като се публикуваха на  официалната интернет страница www.m.velingrad.bg,  в 7 дневен срок от приемането им и всеки , който проявява интерес може да се запознае с тях. Гражданите на Общината имат постоянен достъп до Председателя на Об.С, а деня определен за приемно време е всеки вторник.

През отчетният период са проведени 13 заседания на Общински съвет, като 7 от тях бяха  извънредни. Разгледани са 257 проекторешения и докладни записки от Кмета на Общината и председатели на постоянни комисии, взети са 244 решения. По 10 от докладните записки няма взети решения /тъй като са били  дискусионни въпроси по изпълнението на Програмата на Общински съвет – Велинград за 2014г./, 7 докладни записка са оттеглени от Кмета на Общината като вносител на същите, а 4 са оттеглени по предложения на общински съветник. По някои от точките от дневния ред са взети повече от едно решения като например кандидатстване на Община Велинград за финансиране на обекти по „Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура”.

През разглежданият период Общински съвет Велинград прие протестна декларация срещу разработването и добиването на полезни изкопаеми на територията на Община Велинград, включително и на волфрамосъдържащи руди от находище „Грънчарица център”. Това е втора поредна декларация, приета от ОбС-Велинград по тази тема.

На 10.04.2014г. се проведе извънаредно заседание на Об.С –Велинград посветено изцяло на  физическото възпитавие, спорта и социалния туризъм. В залата се прочете  декларация от ИК „Да поработим за Велинград“ с участие и подкрепа от спортните клубове от гр. Велинград.

На заседанието на Об. С през месец юни в заседателната зала се прочетоха и още две декларации- едната от жителите на кв. Анезица за решаване на наболели битови проблеми в квартала и втората декларация от  ИК „Да поработим за Велинград“ за необходимостта от спешни действия за превенция от бедствени ситуации в Община Велинград.

Проектите за дневен ред на предстоящите заседания на Общински съвет се определят от Бюрото за оперативно ръководство,  съгласно чл.13,ал.2 от Правилника за организацията и дейността  на Общински съвет – Велинград. В него са  включени председатели на постоянните комисии, на политически представителните групи и служители от Общинска администрация, упълномощени със заповед на Кмета на Общината.

 

По – важните решения приети от Общински съвет през изминалия период са:

Към Постоянната комисия по общинска собственост , местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция са проведени 7 заседания, разгледани са 80 въпроса и са възложени контролни функции за 71 решения.

 1. Приемане на Програма за управлението и разпореждането с общинска собственост за 2014г и допълнения към програмата. РЕШЕНИЕ №7, РЕШЕНИЕ №84, РЕШЕНИЕ №104, . РЕШЕНИЕ №129, .РЕШЕНИЕ №142, РЕШЕНИЕ №143, РЕШЕНИЕ №187, . РЕШЕНИЕ №188, РЕШЕНИЕ №233
 2. Отчет за изработените проекти по европейски и национални програми от Община Велинград. РЕШЕНИЕ №9
 3. Даване съгласие за извършване на ремонт на плоча и чешма, монтирани в парка „Сярна баня” кв.Каменица. РЕШЕНИЕ №152
 4. Обявяване на процедура за отдаване под  наем на петна за поставяне на ПОТ – маси за консумация и водни атракции – лодки, водни колела и др. около и в езерата на Клептуза /без парка/.РЕШЕНИЕ №174

Към Постоянната  комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества са проведени 7 заседания, разгледани са 86 въпроса и са възложени контролни функции за 84 решения .

 1. Съгласуване на Годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Велинград за 2014г.  РЕШЕНИЕ №12
 2. Приемане на бюджет – 2014г. на Община Велинград, придружен с приложения към него . РЕШЕНИЕ №52
 3. Ползване на банков кредит съгласно подписан Договор за Дългосрочен револвиращ банков кредит за финансиране на изпълнението на проект „Ремонт, обновяване и оборудване на „МБАЛ-Велинград”” подписан между Община Велинград и ОПРР. РЕШЕНИЕ №105
 4. Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности   за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет. РЕШЕНИЕ №51 и Бюджетна прогноза за местните дейности за периода /2014, 2015, 2016г./
 5. Определяне на второстепенни разпоредители.  РЕШЕНИЕ №53
 6. Приемане отчета за общински дълг от 2013г. РЕШЕНИЕ №54
 7. Ползване на банков кредит, съгласно подписан Договор за Дългосрочен револвиращ банков кредит с „Райфайзенбанк България”ЕАД за изпълнение на проект „Повишаване на капацитета на служителите на Община Велинград  за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса” по ОПАК. РЕШЕНИЕ №56
 8. Счетоводен баланс,отчет за приходи и разходи, отчет парични потоци и отчет за собствения капитал на „МБАЛ-Велинград” ЕООД за 2013г. Счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи към 31.03.2014г. РЕШЕНИЕ №134
 9. Годишен финансов отчет на „ВКТВ” ЕООД за 2013г.Разглеждане на писмо с вх.№226/27.03.2014г. от Управителя на „ВКТВ” ЕООД. РЕШЕНИЕ №135
 10. Отчет на контрольор на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград за дейността  на дружеството за периода 01.01.13г.-31.12.13г. РЕШЕНИЕ №136
 11. Отчет на Контрольор „МБАЛ-Велинград” ЕООД гр.Велинград към 31.12.2013г. и      информация за финансовото състояние на „МБАЛ – Велинград” ЕООД към 31.03.2014г., изготвен на база отчетни данни за дейността на дружеството. РЕШЕНИЕ №175
 12. ГФО за 2013г. на „Стройком в несъстоятелност” ЕООД гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ №137
 13. Увеличение и изменение на програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2014г. РЕШЕНИЕ №165, РЕШЕНИЕ №166 , РЕШЕНИЕ №184,
 14. Актуализация на Общинския бюджет за 2014г. РЕШЕНИЕ №214
 15. Ползване на банков кредит, съгласно подписан Договор за Дългосрочен револвиращ банков кредит д „Райфайзенбанк България” за финансиране на изпълнението на проект „Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в Община Велинград с помощта на надграждащи обучения” по ОП „Административен капацитет”. РЕШЕНИЕ №21
 16. Издаване на запис на заповед от Община Велинград в полза на Оперативна програма „Регионално развитие”, обезпечаващ авансово плащане по договор сключен между Община Велинград и Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.” „В подкрепа за следващия програмен период”, проект „Велинград-интегриран град на бъдещето”. РЕШЕНИЕ №216
 17. Издаване на запис на заповед от Община Велинград в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово  плащане  по мярка 321 за Проект „Строителство, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежи и съоръжения в с.Биркова, с.Враненци и с.Горна Дъбева”, сключен между Община Велинград и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. РЕШЕНИЕ №217
 18. Издаване на запис на заповед от Община Велинград в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по мярка 321 за Проект „Реконструкция, ремонт и рехабилитация на водопроводната мрежа на с.Грашево, Община Велинград”, сключен между Община Велинград и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. РЕШЕНИЕ №218

Към Постоянната  комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване са проведени  7 заседания, разгледани са 86 въпроса и са възложени контролни функции за 84 решения .

 1. Кандидатстване на Община Велинград с проект на обект „Реконструкция, ремонт и подмяна на съществуващ довеждащ водопровод „Джаферица” до с.Юндола, с.Света Петка, с.Пашови и махали” за финансиране пред ПУДОСС към МОСВ и приоритетност на обекта за Община Велинград. РЕШЕНИЕ №10
 2. Кандидатстване на Община Велинград с проект на обект „Водоснабдяване на с.Чолаково-външен водопровод и водоем, Община Велинград” за финансиране пред ПУДООС към МОСВ и приоритетност на обекта за Община Велинград. РЕШЕНИЕ №11
 3. Одобряване на петна и откриване на процедура за отдаване под наем чрез търг с явно наддаване за поставяне на преместваеми обекти за търговия /маси и колички/ и атракцион на пл.”Н.Гяуров” и бул.”Хан Аспарух”. РЕШЕНИЕ №41
 4. Изменение и допълнение на Решение №355/31.10.13г. относно конкурс за петна за поставяне на временни преместваеми обекти за търговия –еднотипни павилиони и автоспирки. РЕШЕНИЕ №42
 5. Одобряване на концепция за пространствено развитие на Община Велинград.РЕШЕНИЕ №59 ,РЕШЕНИЕ №58
 6. Кандидатстване на Община Велинград за финансиране на обекти по «Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост» за асфалтиране на улици в с.Драгиново, с.Света Петка, с.Пашови и с.Грашево. РЕШЕНИЕ №89, РЕШЕНИЕ №90,РЕШЕНИЕ №91
 7. Кандидатстване на Община Велинград за финансиране на обекти по «Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост» за асфалтиране на улици в с.Юндола. РЕШЕНИЕ №92
 8. Кандидатстване на Община Велинград за финансиране на обект СОУ «Хр.Смирненски» с.Света Петка за «Преустройство за котелно на пелети и изграждане отоплителна инсталация». РЕШЕНИЕ №100
 9. Доклад за изпълнението на Общия устройствен план на Общината през 2013г. РЕШЕНИЕ №122
 10. Кандидатстване на Община Велинград за финансиране на обекти по „Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост „ за рехабилитация на улици в гр.Сърница и изграждане на спортна площадка в двора на ОУ с.Медени поляни. РЕШЕНИЕ №126
 11. Учредяване на отстъпено право на строеж за изграждане на многофункционална спортна площадка в гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №130
 12. Даване на съгласие по чл.149, ал.1 от ЗУТ за издаване на Разрешение за строеж за благоустройствени мероприятия в района на Чепински бани и Бор-кв.143 като дарение от МСБТ „Сирона” – Велинград за безвъзмездно обществено ползване в имот – публична общинска собственост и без търговска дейност по одобрен проект.РЕШЕНИЕ №225

Към Постоянната  комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедание и социални дейности са проведени 7 заседания, разгледани са 37 въпроса и са възложени контролни функции за 13 решения .

 1. Приемане на общинска програма за осигуряване на обществено полезен труд на лицата, подлежащи на социално подпомагане, съгласно ЗСП през 2014г РЕШЕНИЕ №44
 2. Отчет за развитие на социалните услуги в Община Велинград за 2013г. и План за развитие на социалните услуги в Община Велинград за 2015г. РЕШЕНИЕ №75
 3. Културен календар – 2014г. РЕШЕНИЕ №103
 4. Разкриване на Център за настаняване от семеен тип и Защитено жилище, промяна в капацитета на Дневен център за деца и младежи с увреждания „Надежда”. РЕШЕНИЕ №147, РЕШЕНИЕ №148
 5. Прехвърляне на всички придобити активи по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” към „МБАЛ-Велинград” ЕООД. РЕШЕНИЕ №179
 6. Отчет на готовността за провеждане на Велинградски празници на културата – 2014г. РЕШЕНИЕ №186
 7. Побратимяване на Община Велинград с гр.Габала, Габалски регион, Република Азърбайджан. РЕШЕНИЕ № 213
 8. Одобряване и даване съгласие за сключване на Споразумение за сътрудничество и взаимодействие между Община Велинград и Общорусийско Обществено Движение „Грижа за хората”. РЕШЕНИЕ №231
 9. Отчет на Общинска програма за закрила на детето 2013/2014г. и Програма за закрила на детето 2014/2015г. РЕШЕНИЕ №232
 10. Приемане на измененията и допълненията на Устава/Учредителния акт  на „МБАЛ-Велинград” ЕООД. РЕШЕНИЕ №242

Към Постоянната  комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство са проведени 8 заседания, разгледани са 43 въпроса и са възложени контролни функции за 7 решения .

 1. Приемане на Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от Общинския поземлен фонд. д . РЕШЕНИЕ №123
 2. Предоставяне на общинските мери и пасища за ползване от земеделските стопани и/или техните сдружения. РЕШЕНИЕ №13
 3. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Община Велинград от „Спорт Бееви”АД на УПИ І-2385 – „За стадион” в кв.344 по плана на гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ №61
 4. Отчет по програмата за развитие на туризма в Община Велинград за 2013г. и Програма за развитие на туризма в Община Велинград за 2014г. РЕШЕНИЕ №74
 5. Учредяване на отстъпено право на строеж за изграждане на многофункционална спортна площадка върху петно №1 по скица с виза за застрояване с №147/2014г. с площ 594кв.м. в УПИ ХІІІ-За училище, кв.72 по плана на гр.Велинград, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №85
 6. Учредяване на отстъпено право на строеж за изграждане на многофункционални спортни площадки върху петна №1 и №2 по скица №1164/2013г. с виза за застрояване от 2014г. с площи съответно 375 кв.м.  и 216 кв.м. в УПИ II-271 с отреждане „Училище”, кв.17 по плана на с.Грашево, Община Велинград.  РЕШЕНИЕ №86
 7. Учредяване на отстъпено право на строеж за изграждане на многофункционална спортна площадка върху петно №1 по скица с виза за застрояване с номер 104/2014г. с площ 875 кв.м. в УПИ I-138, отредено „За училище”,кв.42 по плана на с. Драгиново, общ.Велинград. РЕШЕНИЕ №87
 8. Учредяване на отстъпено право на строеж за изграждане на многофункционални спортни площадки върху петна, както следва: РЕШЕНИЕ №88
 9. Приемане отчет на програмата за спорта – 2013г. и Общинска програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм – 2014г. РЕШЕНИЕ №141
 10. Приемане на „Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик”. РЕШЕНИЕ №177

Към Постоянната  комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите и кризисни ситуации са проведени 7 заседания и са  разгледани  28 въпроса и са възложени контролни функции за 3 решения . Постоянната комисия е разгледала през отчетния период 12 молби и жалби на граждани.

 1. Приемане Наредба за пожарна безопасност на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №140
 2. Определяне движението на атракционно влакче. РЕШЕНИЕ №144
 3. Изместване на републикански път ІІІ-843 гр.Велинград – гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №172

Много от въпросите обсъждани в Об.С.- Велинград са разглеждани в повече от една комисия.

Съгласно Чл. 107, ал.2 от Правилника, Общинския съвет упражнява контрол върху актове на кмета на Общината, издадени в изпълнение на актовете на Общинския съвет. Този контрол е организиран  чрез питания, отправени от общинските съветници съгласно чл.81 и чл. 82  от Правилника на Об.С. През отчетния период са отправени четири на брой питания от общински съветници относно:

1. Изчисляване на средната брутна работна заплата на общинска администрация Велинград.- в две поредни питания м.02 и м.03.2014г.

2.Изпълнение на Решение №31/22.12.2011г. относно освобождаване на ОП „Спортни имоти и пазари” от заплащане на такса за ползване на студена вода на Мъжка баня, Пералня и Женска баня в кв. Чепино до 31.12.2012г

3.Предоставяне на земеделска земя в землището на с. Драгиново, Община Велинград.

На последното питане все още не е представен отговор.

Организацията по изпълнението на решенията на Об.С. е възложена на Кмета на Общината чрез общинска администрация и  отчетения период за това пред Об.С  е на всеки 3 месеца. Представен е отчет по изпълнение решенията на ОбС – Велинград за периода м.юли 2013г.-м.септември 2013г. РЕШЕНИЕ №4, м.октомври 2013г. – м.декември 2013г. РЕШЕНИЕ №101 и м.януари 2014г. – м.март 2014г. РЕШЕНИЕ №219

      Всички актове на Общинския съвет са изпращани в срок на Кмета, на Областния управител и на района прокуратура гр. Велинград за контрол по законосъобразност.

        През отчетният период Кмета на Община Велинград  е върнал за повторно обсъждане в Общински съвет на основание чл.45, ал.5 от ЗМСМА  Решение №2/30.01.2014г. на Об.С Велинград относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.

Като орган по контрол за законосъобразност и целесъобразност Областният управител  е връщал през първото полугодие на 2013г. за преразглеждане 2 решения на Общински съвет Велинград:

1.Решение №8/30.01.2014г. относно  Приемане на Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от Общинския поземлен фонд.

2. Решение №164/24.04.2014г. относно промяна характера на собствеността на ПИ в м.”Благовото” и „Реповица”, землище Велинград от публична общинска собственост в частна общинска собственост

С Решение №169/17.03.2014 Административен съд Пазарджик отменя Решение №347/31.10.2013г. на Об.С Велинград относно промяна от ПОС в ЧОС на недвижим имот в УПИ I – „За озеленяване” в кв.10 по плана на с Всемирци, кметство Света Петка.

С Решение  № 324/06.06.2014г. Административен съд Пазарджик, отменя Решение №2/30.01.2014г. относно изменяне на Правилника на Об.С – Велинград

Една от съществените дейности на  Общинският съвет е свързана с приемане на подзаконови актове, регламентиращи обществени отношения от местно значение. С оглед динамичното ни законодателство, с особено внимание се следи за съответствието на общинските наредби с по-висшите по степен нормативни актове.  Във връзка с това са изготвени или са наложени промени в:

 1. Приемане на Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от Общинския поземлен фонд. РЕШЕНИЕ №123
 2. Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.  РЕШЕНИЕ №51
 3. Изменение и допълнение на Решение №96/23.02.2012г. относно Приемане на условия и ред за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода, извършване услугата на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №106
 4. Приемане Наредба за пожарна безопасност на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №140

След приемането им подзаконовите нормативни актове се публикуват  в местен ежедневник.

През разглежданият период се проведоха две  срещи с представители  на Об.С  – гр.Кюстендил  и Об. С – Димитровград  за обмяна на опит и добри практики.

Взе се решение за побратимяване на Община Велинград  с гр.Габала, Габалски регион, Република Азърбайджан.РЕШЕНИЕ №213

Разгледани от ресорните Постоянни комисии към Об.С са общо 516 входящи преписки и докладни записки от кметовете на кметства, директори на ЦДГ, училища и др. институции, в т.ч.  12  молби и жалби на граждани.

     Уважаеми дами и господа общински съветници, надявам се, че през 2014 година ще работим по ефективно за  жителите на Община Велинград, ще мобилизираме своите

умения и потенциал, за постигане на по -големи успехи в каузата ни, а именно отстояване  интересите и благоденствието на Велинград и общината.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/Дияна Кехайова/

Коментарите са изключени!