РЕШЕНИЕ №252

Относно: Отчет за приходи и разходи и баланс на „МБАЛ-Велинград” ЕООД за периода 01.01.2014г. – 30.06.2014г.

На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.3 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

20

0

0

20

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

Приема Отчет за приходи и разходи и Баланс на „МБАЛ-Велинград” ЕООД за периода 01.01.2014г. – 30.06.2014г.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.07.2014г., Протокол №14, точка №9 от дневния ред, по вх. №557/21.07.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!