РЕШЕНИЕ №261

Относно: Одобряване пазарна оценка на ПИ №135012 в м.”Лепеница” по КВС на гр.Велинград.

 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

20

0

0

20

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

  Одобрява     пазарната оценка изготвена от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик на общински поземлен имот №135012 с площ 0,604дка, използв.ливада, осма категория в местността „Лепеница” по КВС на землище гр.Велинград върху който е учредено право на ползване по реда на §4 от ЗСПЗЗ и която е в размер на 484лв. /четиристотин осемдесет и четири лева/.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.07.2014г., Протокол №14, точка №18 от дневния ред, по вх. №532/11.07.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!