РЕШЕНИЕ №264

Относно: Одобряване на пазарна цена на имот пл.№1230 в кв.65 на с.Драгиново, Община Велинград.

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 35, ал. 4, т.2 и ал. 6 от ЗОС и т.1 от Решение №73/27.02.2014г. на ОбС-Велинград и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

           

1.Одобрява пазарната оценка на „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр. Пазарджик за определяне на пазарна цена от 371(триста седемдесет и един) лв. без ДДС на имот пл. 1230 попадащ в УПИ № ХХVІ-1232,1230-„за производство и услуги” на кв. 65 по плана на с. Драгиново, общ. Велинград. Площта на имота е 53кв.м.

2.Изпълнението на Решението се  възлага на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.07.2014г., Протокол №14, точка №21 от дневния ред, по вх. №536/14.07.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!