РЕШЕНИЕ №276

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя в м.”Горна Мариница”, землище с.Драгиново, Община Велинград с цел водоснабдяване и осигуряване на електроенергия за имота.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.124а, ал.1, чл.64, ал.2, чл.110, ал.1, т.1 и 5, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.21, ал.1 и 2 от ЗОЗЗ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1.Разрешава изработване на ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя – п.и.№295053 с НТП полска култура с площ 834кв.м., с цел образуване на нов у.п.и.№LІІІ-53 – „За производство, търговия и услуги” с площ 834кв.м. и ПУП – Парцеларен план за трасета на ново водопроводно отклонение Ф40мм ПВЦ и нов подземен ел.кабел НН до 380V с цел водоснабдяване и осигуряване на електроенергия за имота, в масив №295, местност „Горна Мариница”, землище на с.Драгиново, Община Велинград, Област Пазарджик.

2.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

 

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.07.2014г., Протокол №14, точка №33 от дневния ред, по вх. №542/15.07.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!