РЕШЕНИЕ №281

Относно: Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж №4 „Власа” на находище за минерална вода „Велинград-Каменица” №16 на ЕТ „Дани-Илия Пашов” – Велинград за обект „Къща за гости” в кв.214 по плана на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т. 13 от ЗМСМА, т. 5.2. на Решение № 28/04.02.2011г. на Министъра на околната среда и водите, чл. 4, ал.1 и чл. 7, ал.3, т. 1, т. 2 от Таблицата от Решение № 96/23.02.2012г. на Общинския съвет и във връзка с чл. 52, ал.3 от Закона за водите и постъпило Заявление с вх. № 028-01-385/09.04.2013г. от Илия Димитров Пашов – управител на фирма ЕТ”Дани-Илия Пашов”-Велинград с ЕИК № 112016508  и след проведеното гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

0

5

10

15

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

Не дава съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж № 4 „Власа” на Находище за минерална вода „Велинград-Каменица”- № 16 от Приложение № 2 към чл. 2 от Закона за водите на ЕТ”Дани-Илия Пашов”-Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.07.2014г., Протокол №14, точка №39 от дневния ред, по вх. №572/28.07.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!