Сесия 2014-08-26

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

  1. Разглеждане на Решение №250/31.07.2014г. на Общински съвет – Велинград относно Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и  дейността на Общински съвет- Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, след връщането му за ново обсъждане от кмета на Община Велинград, в частта му, в която е предвидено обратно действие, а именно §2 от Заключителните разпоредби на Правилника за изменеине и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОбС-Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общнска администрация. РЕШЕНИЕ №282

Докл. Д. Кехайова

       2.Разглеждане на Решение №269/31.07.2014г. на Общински съвет – Велинград  относно Одобряване на пазарна цена на право на прокарване на водопровод за минерална вода /сервитут/ на „ДЕВИ” ЕООД гр.Велинград, след връщането му за ново обсъждане от кмета на Община Велинград.РЕШЕНИЕ №283

Докл. Д. Кехайова

         3.Разглеждане на Решение №281/31.07.2014г. на Общински съвет – Велинград относно даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж №4 „Власа” на находище за минерална вода „Велинград-Каменица” №16 на ЕТ „Дани-Илия Пашов” – Велинград за обект „Къща за гости” в кв.214 по плана на гр.Велинград, след връщането му за ново обсъждане от кмета на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №284

Докл. Д. Кехайова

         4.Даване на съгласие за сключване на договор за наем за кметство Бозьова. РЕШЕНИЕ №285

Докл. Ст. Кърпачева

    5.Издаване на запис на заповед от Община Велинград в полза на ДФ „Земеделие“ по договор №36/3/3131178 от 06.08.2014г по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие“, мярка 313 от Стратегия за местно развитие за Проект „ Подобряване на туристич. информационна инфраструктура и оборудване за атракции на открито“. РЕШЕНИЕ №286

Докл. Д. Салкина

     6.Информация относно Договор за ОВОС и Приложенията към него и Нетехническо резюме на ДОВОС по  инвестиционно предложение „Добив и преработка на волфрамосъдържащи  руди от находище Грънчарица център“.

Докл. Ст. Живков

 

 

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

         /Д. Кехайова/

Коментарите са изключени!