ОБЯВЛЕНИЕ

     Постъпило е предложение с вх.№032-02-867 от 15.06.2010 год. от Величка Атанасова Мицикулева ЕГН — жител на гр.Велинград, ул.”Крупская”№3 за замяна на собствен имот УПИ ХV – 5820 в кв.391 с площ 230 кв.м. по плана на гр.Велинград върху който се предвижда да бъде изградена корекционна стена на р.Чепинска  с  общински земеделски имот  с площ 1500 кв.м. с планосн. №164025 и начин на трайно ползване-ливада, осма категория в местността „Гръчки дол”, землището на гр.Велинград.

      Настоящето се обявява на основание чл.40, ал.4 и във връзка с чл.40, ал.3, изр.2 от Закона за общинската собственост.

                                                             отдел  УОС

                                                             при Общинска администрация

Коментарите са изключени!