Сесия 2014-09-25

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
Избор на председателствуващ заседанието на Общински съвет – Велинград.РЕШЕНИЕ №287

 2.Приемане отчет по изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода м.април 2014г.-м.юни 2014г. РЕШЕНИЕ №288

Докл.:Я.Петрова

 1. Разкриване на Център за настаняване от семеен тип /ЦНДТ/ с капацитет 24 потребители от 01.08.2015г. РЕШЕНИЕ №289

Докл.:Н.Стефанова

 1. Даване съгласие за запазване на услугите в „Звено за социални услуги в домашна среда към домашен социален патронаж гр.Велинград”. РЕШЕНИЕ №290

Докл.:Н.Стефанова

 1. Информация за състоянието и тенденциите за развитие на училищната мрежа и мрежата на детски заведения в Община Велинград  за учебната 2014/2015г. РЕШЕНИЕ №291

Докл.:Н.Стефанова

 1. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2014г. РЕШЕНИЕ №292

Докл.:Г.Янев

 1. Даване на съгласие за сключване на предварителен договор по чл.15 от ЗУТ за ЧИПР в кв.3441 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №293

Докл.:инж.И.Николов

 1. Продажба на земя-частна общинска собственост в кв.16 по плана на гр.Велинград на собствениците на законно построена сграда върху нея и определяне пазарна цена на имота. РЕШЕНИЕ №294

Докл.:М.Белухова, Г.Янев

 1. Продажба на земя – частна общинска собственост, в кв.99 по плана на с.Драгиново на собствениците на законно построен етаж върху нея и определяне пазарна цена на имота. РЕШЕНИЕ №295

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

 1. Продажба на земя-частна общинска собственост, в кв.196 по плана на гр.Велинград на собствениците на законно построени етажи върху нея и определяне пазарна цена на имота. РЕШЕНИЕ №296

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

 1. Прекратяване на съсобственост в кв.2 по плана на с.Юндола чрез продажба частта на общината и определяне на пазарна цена на общинската част от имота. РЕШЕНИЕ №297

Докл.: З.Мацанова, Г.Янев

 1. Прекратяване съсобствеността в кв.29 по плана на с.Юндола и определяне на пазарна цена на общинската част от имота. РЕШЕНИЕ №298

Докл.: З.Мацанова, Г.Янев

 1. Предоставяне на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД – Велинград стопанисването на обект „Топлопровод за минерална вода „Чепино” с помпена станция”. РЕШЕНИЕ №299

Докл.:инж.М.Полежански, Г.Янев

 1. Одобряване на пазарна цена на право на прокарване на водопровод за минерална вода /сервитут/ на „ДЕВИ” ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №300

Докл.: инж.М.Полежански, Г.Янев

 1. Одобряване на пазарна цена на право на прокарване на водопровод за минерална вода /сервитут/ на „АРЕНА ХОТЕЛ” ЕООД гр.София. РЕШЕНИЕ №301

Докл.: инж.М.Полежански, Г.Янев

 1. Даване на съгласие за изменение на Разрешително за водовземане от водоизточник Сондаж №4 „Власа” на „Елбрус Холидейс” ЕООД – Велинград за обект хотел „Аура”, в кв.359 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №302

Докл.: инж.М.Полежански, Г.Янев

 1. Продажба чрез публично оповестен конкурс или търг на УПИ в кв.5 по плана на с.Магерова, км.Абланица и определяне на пазарна цена за продажбата. РЕШЕНИЕ №303

Докл.:М.Белухова, Г.Янев

 1. Откриване на процедура за отдаване под наем на самостоятелен обект с площ от 37,140 кв.м., находящ се на първи етаж от двуетажна масивна сграда построена в кв.354 по плана на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №304

Докл.:Й.Петрова, Г.Янев

 1. Процедура по замяна между Община Велинград и Министерство по земеделие и гори. РЕШЕНИЕ №305

Докл.:инж.М.Гунчева

 1. Одобряване на проект за ЧИПР в кв.12 по плана на с.Мече корито, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №306

Докл.:С.Бошнак, инж.И.Николов

 1. Одобряване на проект за частично изменение на плана в кв.8 по плана на с.Пашови, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №307

Докл.: С.Бошнак, инж.И.Николов

 1. ПУП-ПР план за регулация на гр.Велинград, включващ кадастрални райони 505, 506, 507 и 508 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №308

Докл.:инж.Д.Кафеджиева, инж.И.Николов

 1. Даване на съгласие за одобряване на ПУП-ПР засягащ УПИ Х-6840 – „За парк” в кв.143 по плана на гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ №309

Докл.: инж.Д.Кафеджиева, инж.И.Николов

 1. Даване на разрешение за изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила ПУП-план за регулация, засягащ част от кв.6 и част от кв.1 по плана на с.Всемирци. РЕШЕНИЕ №310

Докл.: инж.Д.Кафеджиева, инж.И.Николов

 1. Одобряване на частично изменение на влязъл в сила ПУП-план за регулация, засягащ кв.2, кв.3, кв.4 по плана на кв.Далова, с.Всемирци. РЕШЕНИЕ №311

Докл.: инж.Д.Кафеджиева, инж.И.Николов

 1. Даване на съгласие за изготвен проект за частично изменение на влязъл в сила ПУП-план за застрояване в кв.4 по плана на с.Света Петка. РЕШЕНИЕ №312

Докл.: инж.Д.Кафеджиева, инж.И.Николов

 1. Попълване на нов имот пл.№213-общ., в кв.1 по плана на с.Всемирци, кв.Далова. РЕШЕНИЕ №313

Докл.: инж.Д.Кафеджиева, инж.И.Николов

 1. Даване на съгласие за попълване на кадастралния план на с.Св.Петка с нов имот пл.№396 в кв.11 по плана на с.Света Петка. РЕШЕНИЕ №314

Докл.: инж.Д.Кафеджиева, инж.И.Николов

 1. ПУП-ПР за кв.16 по плана на с.Юндола – нов УПИ VІ- За трафопост. РЕШЕНИЕ №315

Докл.:Д.Кондева, инж.И.Николов

 1. ПУП-ПР за УПИ LІV-7315 в кв.3442 и улична регулация по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №316 

Докл.:Д.Кондева, инж.И.Николов

 1. Одобряване на изработен проект за изменение на влязъл в сила ПУП-схема за трасе на нова канализация от кв.221 по плана на гр.Велинград до съществуващата канализация на ул.”Вела Пеева”. РЕШЕНИЕ №317

Докл.: Д.Кондева, инж.И.Николов

 1. Изработване на ПУП-парцеларен план за трасе на нов водопровод за минерална вода от сондаж „Вельова баня” до м.Санаториума”. РЕШЕНИЕ №318

Докл.:инж.И.Николов

 1. Даване на разрешение и одобрение на проект за ЧИПРЗ в кв.9 по плана на с.Медени поляни, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №319

Докл.:С.Бошнак, инж.И.Николов

 1. Разрешение за прокарване на трасе на подземен електропровод преминаващ през общински имот по КВС на с.Драгиново и през улица от регулационния план на с.Драгиново, кв.89 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №320

Докл.:М.Полежански, Г.Янев

 1. Разрешение за прокарване на трасе на подземен електропровод и подземен водопровод преминаващи през общински имот от КВС на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №321

Докл.:Ах.Байрактар, Г.Янев

 1. Попълване на нови имоти в кадастралния план на Велинград и ЧИПРЗ в кв.229 по плана на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №322

Докл.:арх.Енев

 1. Даване на съгласие за подписване на дружествен договор между Община Велинград и „Паркинги и гаражи” ООД. РЕШЕНИЕ №323

Докл.:Т.Шейнов

 1. По Програмата за работа на ОбС – Велинград:

38.1.Отчет на изпълнението на общинската програма за превенция на наркотични зависимости и приемане на програма за учебната 2014/2015г.-отложено за м.декември с писмо изх.№029-03-307/15.09.14г. 

39. Отпускане персонална пенсия на Зелиха Реджеп Юсеин и Джемал Реджеп Юсеин от с.Света Петка, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №324РЕШЕНИЕ №325

40. Утвърждаване на такса за извършваната услуга „водоподаване/водопренос” за ползващите я от обект „Топлопровод за минерална вода „Чепино” с помпена станция”   РЕШЕНИЕ №326

41. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на наследници на Алиш Алишов Трончев РЕШЕНИЕ №327

Коментарите са изключени!