ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОбС-ВЕЛИНГРАД ЗА 2009г.

За периода м.януари 2009 – м.декември 2009г. ОбС-Велинград проведе общо 22 заседания – от тях 13 редовни и 9 извънредни. Приети са 460 решения, които се обявяват в срок, чрез таблото за публични обяви, пресбюлетина на Общински съвет и официалната интернет-страница. Оспорените от областен управител решения са 19 на брой. Кметът на Общината е върнал за ново обсъждане в Общински съвет 16 решения.Постоянните комисии към ОбС-Велинград редовно провеждаха своите заседания.

В този период бяха проведени семинари и обучения, сред които Националната работна среща, организирана във връзка с измененията и допълненията в ЗОС; Годишна среща на местните власти, организирана от НСОРБ.Проведени бяха и редица други срещи, касаещи усвояването на средства по оперативните програми и Националния план за развитие на селските райони, възможностите за реализация на добри публично-частни партньорства и др.

1.Решения на ОбС-Велинград, касаещи управлението на бюджетните средства ОбС-Велинград се е произнесъл с общо 61 решения, касаещи управлението на бюджета на общината. С решение №300 от 30.07.09г. се отпуснаха 60хил.лева за изготвяне на проекти за обекти „Реконструкция и разширение на канализационна мрежа в с.Драгиново. Отпуснаха се 81 100лв. за извършване на ремонт и пускане в експлоатация на „Закрит плувен басейн – Велинград“ и др. С решение №458/17.12.09г. с цел благоустройство на градската среда, създаване на по-добър облик за гостите и жителите и подобаваща символика на SPA – столицата на Балканите – Велинград бе избран входен знак на Велинград. С Решение №217/22.06.09г. д-р Гасан Айди – Президент на Международната хотелиарска и ресторантьорска организация бе удостоен със званието „Почетен гражданин на гр.Велинград“.

2.Решения за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество Взети са 190 решения, касаещи придобиването, разпореждането и управлението на общинската собственост. Сред тях най-многобройни са решенията за провеждане на търгове и конкурси, както и удължаването срокове на договори за отдаване под наем на общинско имущество. С Решение №382/29.10.09г. е потвърдено желанието на Община Велинград да участва през 2010г. по Проект “Красива България” със следния обект: „Ремонт на Дом за стари хора „”Ела” в размер на 175 250лв. за финансиране на дейности: подмяна на дограма и врати, топлоизолация на фасади и покрив, подмяна на котелно, подмяна на осветление, ремонт на електрическа и ВиК инсталации, фаянсова облицовка стени, настилка гранитогрес по подове, боядисване. С решение №364/30.09.09г. се даде съгласие за участие на Община Велинград в сдружение за извършване на общественополезна дейност, учредено от Общините в регион Пазарджик. С Решение №383/29.10.09г. се даде съгласие Община Велинград да подготви проектопредложение да МОСВ с проект „Изграждане на система от съоръжения за предварително третиране, сепариране и компресиране на твърди битови отпадъци и компостиране на биораградими отпадъци в Община Велинград“.

3.Решения относно създаване и одобряване на устройствени планове 81 са решенията, касаещи териториално-селищното устройство на Община Велинград. Преобладават въпросите, отнасящи се до попълване на кадастралния план, регулация и застрояване, преминаване на подземна инфраструктура.

4. Решения за приемане и изменения на наредби, правилници, програми и стратегии Взети са 39 решения, относно приемане и изменение на наредби, правилници, програми, стратегии и отчети. Кметът на общината организира изпълнението на актовете на ОбС и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно. На основание чл.44, ал.1, т.18, Кметът на общината изпраща на общинския съвет административните актове, договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета. На 17.12.2009г. с Решение №430 е приета Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на Община Велинград. С Решение №449/ 17.12.2009г. е приета Програма за развитието на туризма в Община Велинград за 2010г.

5.Решения, касаещи участието на общината в търговски дружества и дейността на общински предприятия Гласувани са общо 32 решения. С решение №17 и №18 от 29.01.2009г. е открита процедура за провеждане на конкурс за избор на контрольори в „МБАЛ – Велинград“ ЕООД и „Стройком“ ЕООД, като процедурата е приключила в срок.

6. Решения за опрощаване на вземания и отпускане на помощи ОбС-Велинград се е произнесъл по 23 въпроса, отнасящи се до опрощаването на вземания и отпускането на помощи, като с решение №267/30.07.09г. е решено да не се допуска повече разглеждане на заявление на граждани за финансова помощ при бедствия, тежко социално положение и други подобни случаи, поради липса на средства в Бюджет – 2009г.

7.Други дейности от местно значение Една част от решенията на ОбС-Велинград /34 решения/ касаят дейности от местно значение, предимно в областта на културата, спорта, социалните дейности и други дейности свързани с работата на ОбС. С Решение №329/30.09.09г. и №448/17.12.09г. са дадени имена на нови улици в „Ръджова махала“ кв.Чепино и ул.“Инж.лесовъд Пенчо Ризов“ в кв.Лъджене.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

/М.Джамбаз/            

Коментарите са изключени!