РЕШЕНИЕ №297

Относно: Прекратяване на съсобственост в кв.2 по плана на с.Юндола чрез продажба частта на общината и определяне на пазарна цена на общинската част от имота.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, Доклад  и след проведеното гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

             Отлага разглеждането на предложението за  прекратяване на  съсобствеността между Община Велинград и  АНГЕЛ ИВАНОВ ЯМАКОВ, ИВАНКА АНГЕЛОВА ЯМАКОВА И БОРИС АНГЕЛОВ ЯМАКОВ върху  УПИ № ІV (четири – римско) – ИВС, кв. 2 (две) по плана на с. Юндола,общ.Велинград  чрез ПРОДАЖБА  частта на Общината за следващо заседание.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.09.2014г., Протокол №16, точка №11 от дневния ред, по вх. №629/10.09.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

       

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

/Съгласно Заповед№1/29.08.2014г.на Председателя на ОбС – Велинград

      и Решение №287/25.09.14г.на ОбС – Велинград/

Коментарите са изключени!