РЕШЕНИЕ №301

Относно: Одобряване на пазарна цена на право на прокарване на водопровод за минерална вода /сервитут/ на „АРЕНА ХОТЕЛС” ЕООД гр.София.

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.112 от Закона за водите, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.29, т.2, чл.30, чл.37, т.2 и чл.38 от решение №96/2012г., Решение №270/31.07.2014г. на ОбС – Велинград и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

19

0

0

19

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1.Одобрява оценката на право на водопрокарване – сервитут на съществуващ водопровод за минерална вода собственост на „АРЕНА ХОТЕЛС” ЕООД – София на „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за определяне на пазарна цена на правото на прокарване на водопровод за минерална вода собственост на „АРЕНА ХОТЕЛС” ЕООД – гр.София с ЕИК 201648965 с дължина на водопровода в общинска земя 1876,00л.м. /хиляда осемстотин седемдесет и шест л.м./ в улична регулация, диаметър на водопровода Ф=90мм от PPR. Площта на сервитута е 1294,44кв.м., като пазарната цена на правото на прокарване на водопровода /сервитута/ е 6472,00лв. /шест хиляди четиристотин седемдесет и два лева/ без ДДС

            2.Изпълнението на решението се възлага на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.09.2014г., Протокол №16, точка №15 от дневния ред, по вх. №626/09.09.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

       

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

/Съгласно Заповед№1/29.08.2014г.на Председателя на ОбС – Велинград

  и Решение №287/25.09.14г.на ОбС – Велинград/

 
Коментарите са изключени!