РЕШЕНИЕ №303

Относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс или търг на УПИ в кв.5 по плана на с.Магерова, км.Абланица и определяне на пазарна цена за продажбата.

       На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост/ЗОС/, чл.42, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград по чл.8, ал.2 от ЗОС, Доклад и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

20

0

0

20

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1.Открива процедура за ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ   на 1 бр. (един бр.) урегулиран  поземлен  имот по плана на с.Магерово, кметство Абланица, общ.Велинград, а именно:

-         УПИ№ІІ(две-римско)-общ.целият с площ от 485(четиристотин осемдесет и пет) кв.м.,находящ се в кв.5(пет),общинска собственост,съгласно АЧОС №810/03.07.2014 г.

2.Определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка на „Комплексинвест”ООД-гр.Пазарджик от 28.08.2014год. за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на урегулиран поземлен имот УПИ №ІІ(две-римско)-общ. целия с площ 485(четиристотин осемдесет и пет)кв.м.,находящ се в кв.5(пет) по плана на с.Магерово, кметство Абланица, общ.Велинград като начална цена на търга в размер на 1940(хиляда деветстотин и четиридесет)лв. без ДДС.

3.Избира за членове на комисията  по провеждане на търга.следните общински съветници:

…………………

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

     Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.09.2014г., Протокол №16, точка №17 от дневния ред, по вх. №616/03.09.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

/Съгласно Заповед№1/29.08.2014г.на Председателя на ОбС – Велинград

и Решение №287/25.09.14г.на ОбС – Велинград/

Коментарите са изключени!