РЕШЕНИЕ №304

Относно: Откриване на процедура за отдаване под наем на самостоятелен обект с площ от 37,140 кв.м., находящ се на първи етаж от двуетажна масивна сграда построена в кв.354 по плана на гр.Велинград.

 

На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

20

0

0

20

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем на общински обект чрез публично оповестен конкурс, а именно: помещение с площ 37,140 /тридесет и седем цяло сто и четиридесет/ кв.м., находящо се на първи етаж на двуетажна масивна сграда, построена в УПИ ХІV-2555 в кв.354 по плана на гр.Велинград – частна общинска собственост /АЧОС №39/19.01.2006г./ за срок от 5 /пет/ години.

            2.Определя начална конкурсна наемна цена за горепосоченото помещение в размер на 7,43лв./седем лева и четиридесет и три ст./ без ДДС.

            3.Определя следните конкурси условия:

  • Помещението да се ползва за спортна зала, като разходите по промяна на предназначението на помещението и дължащите се по обикновеното му ползване са за сметка на спечелилия конкурса.

4.Спечелилия конкурса да съгласува с гл.архитект на Община Велинград необходимите законови изисквания съгласно ЗУТ.

5.Определя за членове на комисията по провеждане на конкурса следните общински съветници:

……………………..

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.09.2014г., Протокол №16, точка №18 от дневния ред, по вх. №644/12.09.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

/Съгласно Заповед№1/29.08.2014г.на Председателя на ОбС – Велинград

и Решение №287/25.09.14г.на ОбС – Велинград/

Коментарите са изключени!