РЕШЕНИЕ №308

Относно: ПУП-ПР план за регулация на гр.Велинград, включващ кадастрални райони 505, 506, 507 и 508 по плана на гр.Велинград.
 

На основание чл.21 ал.1, т.8, т.11 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1, чл.135, ал.3 от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ, както и по смисъла на §8, ал.2, т.3 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

17

0

0

17

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            Разрешава изработването на ПУП – нов план за регулация на гр.Велинград, включващ кадастрални райони 505, 506, 507 и 508 по плана на гр.Велинград.

            С плана за регулация дворищно-регулационните линии на имотите, попадащи в тези кадастрални райони се поставят в съответствие с имотните граници на имотите. Улично- регулационният план  не се изменя.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.09.2014г., Протокол №16, точка №22 от дневния ред, по вх. №631/10.09.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

     

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

/Съгласно Заповед№1/29.08.2014г.на Председателя на ОбС – Велинград

     и Решение №287/25.09.14г.на ОбС – Велинград/

Коментарите са изключени!