РЕШЕНИЕ №309

Относно: Даване на съгласие за одобряване на ПУП-ПР засягащ УПИ Х-6840 – „За парк” в кв.143 по плана на гр.Велинград.

 

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, чл.131, ал.2, т.1 и чл.21, ал.1 т.8 и т. 11 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

18

0

0

18

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

Дава съгласие в качеството си на орган, управляващ общинската собственост /в конкретния случай на УПИ Х-6840-„За парк” в кв. 143 по плана на гр. Велинград и на имот пл. № 7300/ по издадена Заповед № 1081/01.08.2014 г. на Кмета на Община Велинград за одобряване на ПУП-ПР, засягащ УПИ Х-6840-„За парк” в кв. 143 по плана на гр. Велинград, като към същия се присъединява ПИ № 7300 и се образува нов: УПИ Х-6840,7300-„За парк”.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.09.2014г., Протокол №16, точка №23 от дневния ред, по вх. №641/12.09.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

/Съгласно Заповед№1/29.08.2014г.на Председателя на ОбС – Велинград

и Решение №287/25.09.14г.на ОбС – Велинград/

 
Коментарите са изключени!