ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД ЗА ПЕРИОДА 01.04.2014Г. – 30.06.2014Г.

ДАТА

ОТНОСНО

ИЗПЪЛНИТЕЛ

РЕЗУЛТАТ

130/24.04.2014г. 1.Учредява на Министерство на мвладежта и спорта безвъзмездно отстъпено право на строеж за изграждане на многофункционална спортна площадка за срок от три години в гр.Сърница, върху:-          петно №1 по скица №46/31.03.2014г. с площ 1500 м? в УПИ Х-спортен терен, кв.21, имот №290 по плана на гр. Сърница, АОС № 249 съставен на 28.11.2001г.,-          петно №2 по скица №46/31.03.2014г. с площ 540 м? в УПИ Х-спортен терен, кв.21, имот №290 по плана на гр. Сърница, АОС № 249 съставен на 28.11.2001г.-          петно №3 по скица №46/31.03.2014г. с площ 360 м? в УПИ Х-спортен терен, кв.21, имот №290 по плана на гр. Сърница, АОС № 249 съставен на 28.11.2001г. 2.Определя срок за изграждане на многофункционалната спортна площадка и въвеждането и в експлоатация до края на 2015г. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. М.Белухова

Издадена заповед №420/04.04.2014год. на Кмета на общ.Вд;чака се одобряване от ММС и подписване на договор

131/24.04.2014г. Дава съгласие за получаване на дарение в полза на Община Велинград от Министерство на мвладежта и спорта на изградената и въведена в експлоатация на многофункционална спортна площадка в гр.Сърница, върху:-          петно №1 по скица №46/31.03.2014г. с площ 1500 м? в УПИ Х-спортен терен, кв.21, имот №290 по плана на гр. Сърница, АОС № 249 съставен на 28.11.2001г.,-          петно №2 по скица №46/31.03.2014г. с площ 540 м? в УПИ Х-спортен терен, кв.21, имот №290 по плана на гр. Сърница, АОС № 249 съставен на 28.11.2001г.-          петно №3 по скица №46/31.03.2014г. с площ 360 м? в УПИ Х-спортен терен, кв.21, имот №290 по плана на гр. Сърница, АОС № 249 съставен на 28.11.2001г. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. М.Белухова

Решението ще бъде изпълнено след изграждане на спортната площадка

132/24.04.2014г. 1.Упълномощава Кмета на Община Велинград да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна рограмма «Регионално развитие» – Главна дирекция «Програмиране на регионалното развитие», сумата:1 575 656,21 /един рограм петстотин седемдесет и пет хиляди шестотин петдесет и шест лева и двадесет и една стотинки/ лева. Платим на предявяване. Срок за погасяване за плащане – до 20.07.2015г. Сумата е платима по банковата сметка на поемателя: в банка БНБ-гр.София, IBAN : BG75 BNBG 9661 3200 1966 01, BIC – BNBGBGSD, на името на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”.2.Възлага на Кмета на Община Велинград да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор №BG161РО001/1.4-09/2012/018 и да ги представи пред Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.” М.Николова

Изготвена е запис на заповед и е представена в Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”

133/24.04.2014г. 1.Упълномощава Кмета на Община Велинград да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна рограмма «Регионално развитие» – Главна дирекция «Програмиране на регионалното развитие», сумата:189 432,60лева /сто осемдесет и девет хиляди четиристотин тридесет и два лева и шестдесет стотинки/. Платим на предявяване. Срок за погасяване за плащане – до 15.04.2015г. Сумата е платима по банковата сметка на поемателя: в банка БНБ-гр.София, IBAN : BG94 BNBG 9661 3200 1949 01, BIC – BNBGBGSD, на името на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”.2.Възлага на Кмета на Община Велинград да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор №BG161РО001/5-02/2012/006 и да ги представи пред Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.” М.Николова

Изготвена е запис на заповед и е представена в Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”

134/24.04.2014г. Приема Счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи, отчет парични потоци и отчет за собствения капитал на „МБАЛ – Велинград” ЕООД за 2013г Й.Петрова Решението изпълнено съгласно текста.
135/24.04.2014г. 1.Приема годишния финансов отчет на „ВКТВ” ЕООД за 2013г.2.Утвърждава за независим одитор на дружеството за 2014г.-Маргарита Тошкина.3.Отнася загубата от 2013г. в размер на 45 000лв. за покриване на неразпределена печалба от минали години.4.Разпределя сумата от 114 000лв. от неразпределена печалба  от минали години за покриване на непокрита загуба за 2009, 2012, 2013г., която е в размер на 114 000лв. 5.Задължава Управителя на дружеството да предприеме всички необходими и възможни действия за събиране на дължимите суми за вода, както от юридически, така и от физически лица.

Й.Петрова Решението изпълнено съгласно текста
136/24.04.2014г. Приема Отчет на Контрольор за дейността на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград за периода  01.01.13г. – 31.12.13г. Й.Петрова Решението изпълнено съгласно текста
137/24.04.2014г. Внася предложение за отпускане на персонална пенсия на Мартин Филипов Мошелов с ЕГН-9712133486 с постоянен адрес: гр.Велинград, Община Велинград, ул.”Сокол” №3 и настоящ адрес: гр.Велинград, Община Велинград, ул.”Сокол” №3.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. С.Стриглева Преписката придвижена
138/24.04.2014г. Приема Наредба за пожарна безопасност на територията на Община Велинград.Приложение: Наредба.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. С.Стриглева Наредбата е публикувана
139/24.04.2014г.             1.Приема Отчет на програмата за спорта – 2013г.2.Приема Общинска програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм – 2014г.3.Задължава Кмета на Община Велинград да изпълни процедурите по т.2.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Н.Шуманова Решението изпълнено съгласно текста
140/24.04.2014г. Дава съгласие за прекратяване на процедурата по продажба на 3 (три) броя УПИ: УПИ І с площ от 400 кв.м., УПИ VІ с площ от 407 кв.м. и УПИ V с площ от 415 кв.м., всички в кв.7а по плана на с. Юндола с отреждане  „за ИВС”.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Г.Янев

Решението се изпълнява-в процедура за промяна преотреждане на парцелите

141/24.04.2014г. 4. Одобрява допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Велинград през2014 г., както следва:В част „Продажби, т.2. По чл.35, ал.3 (продажба на терени, върху които е реализирано ОПС), абз. „при подаване на заявления от собственици на законно построени сгради” с текста:„УПИ ХІ-ИЖС, целият с площ от 226 кв.м., в кв.419 по плана на Велинград, АЧОС №774/04.04.2014 г.” (Обявено на табло за обяви на ОА под №92/08.04.2014 г. и на интернет страницата на Общината) Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Г.Янев Изпълнено съгласно текста
142/24.04.2014г. Дава съгласие за прекратяване на процедурата по продажба на 3 (три) броя УПИ: УПИ І с площ от 400 кв.м., УПИ VІ с площ от 407 кв.м. и УПИ V с площ от 415 кв.м., всички в кв.7а по плана на с. Юндола с отреждане  „за ИВС”.    Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Г.Янев Процедурата прекратена.
143/24.04.2014г. 1. Одобрява допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Велинград през2014 г., както следва:В част „Продажби, т.2. По чл.35, ал.3 (продажба на терени, върху които е реализирано ОПС), абз. „при подаване на заявления от собственици на законно построени сгради” с текста:„УПИ ХІ-ИЖС, целият с площ от 226 кв.м., в кв.419 по плана на Велинград, АЧОС №774/04.04.2014 г.”(Обявено на табло за обяви на ОА под №92/08.04.2014 г. и на интернет страницата на Общината) Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Г.Янев Т.1 изпълненаТ.2 на етап одобряване от ОбС
144/24.04.2014г. 1.Определя движението на до 2бр. атракционни влакчета да става в зоната от: Начална точка – триъгълната градинка на бул.”Съединение” до крайна точка парк Клептуза, като маршрута на движението се определя със заповед на Кмета на Общината.2.Приложение: 2бр.съгласувани скици №354 и 355/02.04.2014г.3.Определя общински съветници за членове на комисия, която да разгледа постъпилите заявления за извършване на търговска дейност „Атракционно влакче”:
 • Али Мареков
 • Димитър Гечев
 • Тошко Кютов
 • Екатерина Каферинова
Резерви:Васил Аврамов, Исмаил Моллов Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.
Св.Белева Решението е обжалвано.На първа инстанция делото е спечелено.
145/24.04.2014г.  Общински съвет – Велинград дава съгласие за водопренос/водоподаване по съществуващия общински водопровод за минерална вода „Сондаж № 4”Власа” – Оранжерии на „Булгарцвет”ООД в кв. Лъжене”на разрешеното с Разрешително за водовземане от минерална вода № 0010/24.06.2013г. на Кмета на община Велинград количество минерална вода на „Деви” ЕООД – гр. Велинград с ЕИК 112653526. Таксата за водопренос/водоподаване е съгласно действащата тарифа. Срокът на правото на водопренос/водоподаване е еднакъв със срока на действие на Разрешителното за водовземане от минерална вода издадено от Кмета на Общината.2. Общински съвет – Велинград дава съгласие за учредяване на  възмездно, срочно право – сервитут на съществуващ водопровод за минерална вода – собственост на „Деви” ЕООД – гр. Велинград с ЕИК 112653526 от съществуващия общински водопровод за минерална вода „Сондаж № 4”Власа” – Оранжерии на „Булгарцвет”ООД””. Служещият имот са имоти с пл. № 9735(девет хиляди седемстотин тридесет и пет) и пл. № 9734(девет хиляди седемстотин тридесет и четири) представляващи ул. „Борислав” с ос.т. 2097б -  ос.т. 2098 – ос.т. 2104. Господстващият имот е УПИ № ХІV(четиринадесет-римско)-2503(две хиляди петстотин и три) в кв.356(триста петдесет и шест) по плана на гр. Велинград, в който се намира обект „Жилищна сграда за отдих” на ул. „Борислав” № 27. Дължината на водопровода е 208(двеста и осем)м, а диаметър на водопровода Ф=50(петдесет) х 8,4(осем цяло и четири десети)мм и е от PPR. Срокът на правото на водопрокарване е еднакъв със срока на действие на Разрешителното за водовземане от минерална вода № 0010/24.06.2013г. на Кмета на община Велинград – 23.07.2023г. Цената на правото на прокарване на водопровода за минерална вода се утвърждава от Общинския съвет.3.Изпълнението на Решението се възлага на Кмета на община Велинград.  М.Полежански Т.1 изпълненаТ.2 на етап одобряване от ОбС
146/24.04.2014г. Изменя и допълва Решение №99/28.03.2013г. като създава нова точка 3а със следния текст:1.”За. ВиК съоръженията – собственост на Община Велинград, които са новопостроени и/или основно ремонтирани със средства на Общината или по европейските фондове и програми, след приемането им с протокол Акт №16 за завършено строителство и издаването на разрешително за ползването им се предават от Община Велинград на Водния оператор с Приемателно-предавателен протокол от комисии назначени със заповед на Кмета на Общината и Управителя на „ВКТВ” ЕООД съгласно изискванията на Закона за водите и Закона за счетоводството.2.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. М.Полежански Изпълнено съгласно текста.
147/24.04.2014г. Именува улица с ос.т.2168а -2168б в кв.3442 по плана на гр.Велинград -  ул.”Славянска”.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Ст.Кърпачева Решението изпълнено
148/24.04.2014г. 1.Дава съгласие за разкриване на Център за настаняване от семеен тип с капацитет 12+2 потребители, считано от 01.08.2015г.Център за настаняване от семеен тип се намира в сграда на адрес: гр.Велинград, ул.”Славянска”.2.Дава съгласие за разкриване на Защитено жилище с капацитет 8 потребители, считано от 01.08.2015г.Защитено жилище се намира в сграда на адрес: гр.Велинград, ул.”Славянска” 3.Увеличава капацитета на Дневен център за деца с увреждания „Надежда” – Велинград с 12 /дванадесет/ потребители в сила от 01.01.2015г. Дневен център за деца с увреждания „Надежда” се намира в сграда на адрес: гр.Велинград, ул.”Гео Милев” №6. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Н.Стефанова ОбС дава съгласие
149/24.04.2014г.                 1.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на общинска собственост, а именно: помещение с площ от 49,00кв.м., находящо се в Младежки дом, УПИ ІІ, кв.47 по плана на гр.Сърница, за срок от 5 /пет/ години, публична общинска собственост /Акт №81 от 02.11.2009г./.2.Определя начална месечна наемна цена за имота в размер на 180,00лв. без ДДС.3.Разрешава на досегашния наемател да ползва имота, като заплаща наем в размер – началната наемна цена определена в т.2, за времето от 07.05.2014г. до сключване на договор със спечелил търга наемател.4.Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:
 • Али Мареков
 • Димитър Гечев
 • Тошко Кютов
 • Екатерина Каферинова
Резерви:Васил Аврамов, Исмаил Моллов Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.
Й.Петрова  Изпълнено.Сключен договор.
150/24.04.2014г. 1.Дава съгласие за поставяне на 4 броя маси за консумация на площадката пред сградата, в която ЕТ ”Еделвайс” е наел помещение за кафе, която сграда представлява двуетажна масивна сграда, построена в УПИ ІХ-Младежки дом в кв.10 по плана на с.Света Петка.2.При провеждане на мероприятия площадката пред сградата  да се освобождава от наемателя.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Г.Янев Изпълнено.Сключен договор.
151/24.04.2014г. Отлага разглеждането на предложението за сключването на анекс към договор за наем №345/06.08.2012г. между Общината и ЕТ „Еделвайс” /страни по договора/ за наемането на съседно помещение от 7,5кв.м. – за склад, находящо се на първи етаж на сградата, в която е наето помещение за кафе, която сграда представлява двуетажна масивна сграда, построена в УПИ ІХ – Младежки дом в кв.10 по плана на с.Света Петка за следващо заседание.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Г.Янев Отложено съгласно текста.
152/24.04.2014г.     Дава съгласие за извършване на ремонт със средства и сили на Съюза на съотечествениците- сдружение „Славяни”на паметник- плоча и чешма, монтирани в парка „Сярна баня”, кв. Каменица, съставляващ УПИ І-7724 в кв.423 по плана на Велинград- публична общинска собственост. За предвидения ремонт да се изготви проект, който да се одобри от ландшафен и/или Гл. архитект.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Арх.ЕневН.Фендрина Изготвен проект от ландшафтен архитект.
153/24.04.2014г.     1.Дава съгласие СК „Бойни изкуства” да използва изключително за спортна и тренировъчна дейност и възмездно за срок от 10/десет/ години, следния общински имот:обособена зала с обща площ от 248кв.м./по приложен проект/, която зала е построена в УПИ І-2834 – „За минерален плаж, търговия, услуги и спорт”, целия с площ от 10 106кв.м. в кв.156 по плана на гр.Велинград.2.Определя цена за използване на имота 0,20лв./кв.м./месец.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Б.Чинков Изпълнено.Сключен договор.
154/24.04.2014г. 1.Дава съгласие за продажба на имот пл.№206003 /частна общинска собственост/, с начин на трайно ползване – „Водостоп. Съоръжение”, в местност „Лепеница”, землище на град Велинград, с площ от 0.898 дка на собственика на построената в него, съгласно Разрешение за строеж №236/31.12.2003г., на главен архитект на Община Велинград, презаверено на 08.12.2009г.,  Нотариален акт №140/18.12.2012г. на нотариус Георги Халачев и Акт за частна общинска собственост №691/28.12.2012г. на Община Велинград, едноетажна сграда със ЗП – 98 кв.метра – МВЕЦ „Водев чарк”– „ЕНЕРДЖИ ГРУП БГ” ЕООД   ЕИК: 131071217.2.Одобрява пазарната оценка на имота в размер на 4 041 /четири хиляди четиридесет и един/ лева, изготвена от лицензирания оценител „Комплексинвест” ООД – Пазарджик от месец април 2014г.3.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнението на решението, като издаде заповед и сключи договор за покупко – продажба.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. В.ДесподскиМ.Белухова Издадена зап.№754/30.05.2014год. и сключен дог.№577/31.07.2014год.
155/24.04.2014г.                 1.Дава съгласие за продажба на общински недвижим имот – УПИ №ХІ /единадесет римско/-ИЖС, квартал 419 /четиристотин и деветнадесет/ с площ 226кв.м./двеста двадесет и шест кв.м./ по плана на гр.Велинград, частна общинска собственост, съгласно АЧОС №774/04.04.2014г. на Мехмед Муса Кълъч.2.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за заплащане от Мехмед Муса Кълъч, гр.Велинград на стойност 5460,40лв. с ДДС /пет хиляди четиристотин шестдесет лева и 0,40ст. с ДДС/.    Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. М.Белухова Сключен договор за продажба №398/26.05.2014год.
156/24.04.2014г. Дава съгласието си в качеството си на орган , управляващ общинската собственост относно проект за  частично изменение на плана за регулация за УПИ ХХІІ-1870,1872 и ІХ -1774  в кв.404 по плана на гр.Велинград, като регулационните граници на УПИ ХХІІ се поставят в съответствие с границите на имот пл.№ 1870 и УПИ се отрежда за имот пл.№ 1870, а имот пл.№ 1872 се присъединява към УПИ ІХ и УПИ се отрежда за имоти пл.№ № 1774 и 1872 в същия квартал съгласно зелените линии, щрихи и цифри в скицата –проект .Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Е.Крайчева Издадена заповед №879/17.06.2014
157/24.04.2014г. 1.Разрешава изработването на ПУП – план за регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделска земя и ПУП – Парцеларни планове за трасета за електрозахранване, водоснабдяване и канализация на ПИ 341028, местност „Мариница – Оранжериите” по КВС на с.Драгиново, Община Велинград.2.Изразява предварително съгласие за учредяване на право на прокарване по смисъла на чл.193 от ЗУТ на трасе на подземен електропровод /кабелна линия ниско напрежение/, водопровод и канализация през общински имот: имот №000083 по КВС на с.Драгиново, след проведена процедура по чл.193, ал.8, ал.9 и ал.10 от ЗУТ.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури.  Арх.Енев Изпълнено- издадено е Разрешение за строеж№68/ от 25.04.2014гза ПИ №341084 „Мариница“ м-т „Оранжериите“С.Драгиново по одобрен ПУП
158/24.04.2014г. 1.Разрешава изработване на ПУП-ЧИ на плана за регулация  уличната и дворищната регулация няма да се изменя. Променя се отреждането на УПИ І-61,90 „За ЖС, търговия и услуги по КВС на гр.Велинград и се образува следният нов парцел: УПИ І 98 „За КЖС, Хотел, ресторант, търговия и услуги, СПА балнеология, басейн и спорт” с площ 6936кв.м. Устройствената зона е „Жилищна, със средна плътност и височина на застрояване”, масив 142, местност „Клопотиново”, землището на Велинград, ЕКАТТЕ 10450.2.Дава съгласие относно: ЧИ – Променя отреждането на УПИ І-61,90, „За търговия и услуги” по КВС и образува: УПИ І-98 „За КЖС, хотел, ресторант, търговия и услуги, СПА балнеология, басейн и спорт” местност „Клопотиново”, землище Велинград, ЕКАТТЕ 10450.3.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2. Д.Холянов Изпълнено.Изработен ПУП.
159/24.04.2014г. 1.Дава съгласие в качеството си на орган, управляващ общинската собственост за одобряване на изработен проект за изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – схема за обект – нов подземен водопровод за минерална вода от сондаж №5 „Сярна баня” до УПИ ХХХІІІ-1932 в кв.402 по плана на гр.Велинград.2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по т.1. Д.Кондева Изпълнено със заповед на кмета.
160/24.04.2014г.                 Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, Кметът на Община Велинград да упълномощи служител на отдел „УОС” , който да присъства на самото място –имот пл.№7014 и нови имоти пл.№№8710, 8711 и 8712 в кв.571 по плана на гр.Велинград и при съгласие да подпише съставения акт за непълноти и грешки в одобрения план на гр.Велинград. Г.Янев Изпълнено съгласно текста.
161/24.04.2014г. 1.Дава съгласие за: попълване на кадастралния план с нов общински имот пл.№7881, образувани за сметка на общински имот без пл.№, заключен между УПИ №№ІХ-6108, ІІ-за административна дейност, №ІІІ-„Ш.П.Р.С” Елбрус”, №Х-„За озеленяване” в кв.420А по плана на гр.Велинград и между улица „Юндола” с ос.т.2687а-17-18, съгласно кафявия цвят в геодезическото заснемане, изготвено от инж.В.Бучков.2.Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, Кмета на Община Велинград да упълномощи служител на Отдел „УОС”, който да присъства на самото място /имот пл.№7881 в ден и час – определен от служител на отдел КРЗП – водещ съответната преписка/ и при съгласие да подпише съставения акт за непълноти /грешки/ в одобрения план на гр.Велинград. И.Николов Издадена заповед №696/22.05.2014
162/24.04.2014г. 1.Разрешава изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделска земя и ПУП – Парцеларни планове за трасета за електрозахранване и водоснабдяване на ПИ 142125, местност „Голяма и малка крушица” по КВС на гр.Сърница, Община Велинград.2.Изразява предварително съгласие за учредяване на право на прокарване по смисъла на чл.193 от ЗУТ на трасе на подземен електропровод /кабелна линия ниско напрежение/ през полски път: имот №001111 и местен път: №000419 по КВС на гр.Сърница, след проведена процедура по чл.193, ал.8, ал.9 и ал.10 от ЗУТ.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури. Арх.ЕневИнж.Николов Изпълнено ПУП изработен.
163/24.04.2014г. 1.Дава съгласието си в качеството на собственик на уличната мрежа в с.Драгиново, Община Велинград за изработване подробен устройствен план –схема за трасе и изграждане на нова подземна кабелна линия 20кV от т.А пред УПИ І, кв.97 до УПИ ІХ-ТП в кв.89 и въздушни линии по улици с о.т.274, 261, 268, 266 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1. И.Шулева Изпълнено.ПУП  изработен.
164/24.04.2014г.                 1.Променя характера на собствеността на ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ с планоснимачни номера:-033060 с площ 2дка;НТП-пасище/мера;м.”Благовото”;АЧОС №139/04.08.2006г.-033061 с площ 2дка;НТП-пасище/мера;м.”Благовото”;АЧОС №140/04.08.2006г.-033062 с площ 2дка;НТП-пасище/мера;м.”Благовото”;АЧОС №141/04.08.2006г. -033063 с площ 3дка;НТП-пасище/мера;м.”Благовото”;АЧОС №142/04.08.2006г. -033064 с площ 1.754дка;НТП-пасище/мера;м.”Благовото”;АЧОС №143/04.08.2006г. -033065 с площ 1.432дка;НТП-пасище/мера;м.”Благовото”;АЧОС №144/04.08.2006г. -085103 с площ 8.864дка;НТП-пасище/мера;м.”Реповица”;АЧОС №151/21.09.2006г. -085132 с площ 2.199дка;НТП-пасище/мера;м.”Реповица”;АЧОС №153/21.09.2006г. от публична общинска собственост в частна общинска собственост. 2.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури съгласно Закона за общинска собственост. Н.Шаламанов Решението отменено с решение №181
165/24.04.2014г.
 1. Приема увеличение на «Програма за капиталови разходи на община Велинград за 2014г» с 20 000 /двадесет хиляди/ лева от собствени приходи.
П.Кондев Решението изпълнено съгласно текста
166/24.04.2014г.
 1. Приема корекция на техническа грешка в Решение №52 от 12.02.2014г – бюджет на община Велинград за 2014г. в част “Разходна част”, “Държавни дейности, до финансирани със собствени приходи”, т.2 Приема програма за капиталови разходи в размер на – 1 209 200 лв.,
Било – в това число за ремонт и изграждане на общински пътища – 410 300 лв.. става – в това число за ремонт и изграждане на общински пътища – 485 300 лв..
 1.  Приема корекция на техническа грешка в Решение №52 от 12.02.2014г – бюджет на община Велинград за 2014г. в част «Програма за капиталови разходи на община Велинград за 2012г», както следва:
било – Забележка: Средствата за капиталови разходи на общината за 2014г. са осигурени както следва; -          Целева субсидия от РБ за капиталови разходи – 764 200лв., като 353 900лв от тях за капиталови разходи и 410 300лв. за ремонт и изграждане на четвъртокласната пътна мрежа в общината; става – Забележка: Средствата за капиталови разходи на общината за 2014г. са осигурени както следва; -          Целева субсидия от РБ за капиталови разходи – 764 200лв., като 278 900лв от тях за капиталови разходи и 485 300лв. за ремонт и изграждане на четвъртокласната пътна мрежа в общината; Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград
П.Кондев Решението изпълнено съгласно текста
167/24.04.2014г. Отказва да вземе решение относно даване съгласие за премахване на строеж на собственика на недовършени сгради в кв.344 по плана на гр.Велинград. Арх.Енев ОбС отказва съгласно текста на решението
168/24.04.2014г. 1.Предоставя проектен поземлен имот №291133-с площ 1.426дка, който е част от имот №291010 в местноста „Липовец” с НТП-полска култура,категория-осма по КВС на землище с.Драгиново на наследници Реджеп Мустафов Маджиров, чието право на собственост се възстановява с Решение №Д124/29.11.1992г. на ПК гр.Велинград.Същия е предоставен на Община Велинград с Протоколно решение от 13.01.2013г. на комисията по чл.19,ал.2 от ЗСПЗЗ,одобрено със Заповед №РД-06-9/19.01.2012г. на Директора на ОД”Земеделие”-Пазарджик2.Задължава Кмета на Община Велинград поземлен имот проектен №291133, който е част от имот №291010 по КВС на землище с.Драгиново, да се отпише от актовите и счетоводните книги за недвижими имоти общинска собственост.3.Препис от Решението да се изпрати на Общинска служба по земеделие-Велинград и на заявителя по заявление вх.№РД-13-323/15.02.2013г.-Мехрема Мустафова Маджирова, за сведение и изпълнение.Възлага изпълнението на решението на Общинска служба по земеделие-Велинград. Н.Шаламанов Изпълнено.
169/24.04.2014г. 1.Предоставя проектен поземлен имот №303088 – с площ 0,711дка, който е част от имот №303033 в местността „Аргача” с НТП – полска култура, категория- шеста по КВС на землище с.Драгиново на наследници Мустафа Ас.Юруков, чието право на собственост се възстановява с Решение №Д41/13.11.1992г. на ПК гр.Велинград. Същия е предоставен на Община Велинград с Протоколно решение от 13.01.2013г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед №РД-06-9/19.01.2012г. на Директора на ОД „Земеделие” – Пазарджик.2.Задължава Кмета на Община Велинград поземлен имот проектен №303088, който е част от имот №303033 по КВС на землище с.Драгиново, да се отпише от актовите и счетоводните книги за недвижими имоти общинска собственост.3.Препис от решението да се изпрати на Общинска служба по земеделие – Велинград и на заявителя по заявление №РД-13-633/25.03.2013г. – Айше Мустафова Бакалова, за сведение и изпълнение.Възлага изпълнението на решението на Общинска служба по земеделие – Велинград.   Н.Шаламанов В процедура
170/24.04.2014г. 1.Предоставя поземлени имоти №047027-с площ 2.401дка,НТП-нива,категория-десета; №047028-с площ 2.070дка,НТП-нива,категория-десета;№047055-с площ 5.147дка,НТП-нива,категория-десета по КВС на землище с.Кръстава на наследници Минчо Георгиев Рабаджиев, чието право на собственост се възстановява с Решение №К223/28.04.1995г. на ПК гр.Велинград, в изпълнение на Решението на ВРС, постановено по гр.дело№1003/1994г.  Същите са възстановени на Община Велинград с Решение №К2092 от 16.06.2000г. по преписка К2092.2.Задължава Кмета на Община Велинград поземлени имоти №047027;№047028;№047055 поКВС на землище с.Кръстава, да се отпишат от актовите и счетоводните книги за недвижими имоти общинска собственост. 3.Препис от Решението да се изпрати на Общинска служба по земеделие-Велинград и на заявителя по заявление вх.№128/17.04.2012г.-Елена Минчова Праматарова, за сведение и изпълнение. Възлага изпълнението на решението на Общинска служба по земеделие-Велинград. Н.Шаламанов В процедура по изпълнение.
171/24.04.2014г. Отлага разглеждането на предложението за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци на Залихе С. Караасанова за следващо заседание. Н.Шаламанов Отложено за разглеждане съгласно текста
172/24.04.2014г.                 1.Дава съгласие за изместване на републикански път ІІІ-843 гр.Велинград – гр.Сърница от км.0+000 до км.3+040  минаващ през централна градска част – ул.”Кирил и Методий”, бул.”Съединение”, ул.”Братя Маврикови” и ул.”Клептуза”, който да минава от разклона при км.35+128 на път ІІ-84- Звъничево – Велинград, по улици  „Индустриална” – о.т., о.т.3934, 377а и 1665 и „Никола Вапцаров” – о.т., о.т.1665, 1659, 1631, 1626 и 1612 при км.3+040 от път ІІІ-843 гр.Велинград – гр.Сърница, с обща дължина 4320м.2.Упълномощава Кмета на Община Велинград да предприеме всички законови действия по изпълнение на т.1 от настоящето решение.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.  Ив.Пукнев С писмо № 005-00-405/22.05.2014г. до Агенция „Пътна инфраструктура” е искано положително становище за изместване на републикански път ІІІ-843. С писмо № 08-04-991/18.06.2014г. е направено запитване до Областно пътно управление и поискано копие от документ доказваш собственост върху ул. „Кирил и Методи”, бул. „Съединение”, ул. „Братя Маврови” и „Клептуза”. Към днешна дата отговори не са получени.
173/24.04.2014г.                 Не приема да се ликвидира дейността наказателен паркинг на ОП „Спортни имоти и пазари”, като санкцията за нарушителите при неправомерно паркиране да бъде поставяне на скоби. Ю.Ковачева Решението изпълнено съгласно текста
174/24.04.2014г. 1.Дава съгласие за обявяване на процедура за отдаване под наем – публичен търг с явно наддаване на 4бр. петна за поставяне на ПОТ – маси за консумация в района на ез.Клептуза за периода 01.06.-31.08.2014г. /без парка/, с начална месечна цена 10 /десет/ лева за 1бр.маса.2.Дава съгласие за обявяване на процедура за отдаване под наем – публичен търг с явно наддаване за поставяне на ПОТ – водни атракции – лодки, водни колела и др. в ез.Клептуза за периода 01.06.-31.08.2014г. с начална месечна цена 50 /петдесет/ лева за 1бр. лодка, водно колело или др.3.Определя за членове на комисията следните общински съветници:
 • Али Мареков
 • Димитър Гечев
 • Тошко Кютов
 • Екатерина Каферинова
Резерви:Васил Аврамов, Исмаил Моллов Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.
Й.Петрова Изпълнено.Сключен договор.
175/24.04.2014г. Приема Отчет на Контрольор за дейността на „МБАЛ-Велинград” ЕООД гр.Велинград за 2013г. Й.Петрова Решението изпълнено съгласно текста
176/24.04.2014г.                 1.Разрешава изработване на ПУП – план за ново трасе – „Присъединяване на водопровод за минерална вода от т.”А” – Сондаж №6 ВКП – „Вельова баня” до т.”В” – Къща за гости в УПИ №Х-2793, кв.169” по плана на гр.Велинград, ЕКАТТЕ 10450, Община Велинград, Област Пазарджик.2.Дава съгласие за прокарване на описаното по-горе трасе през общински имоти №505, 9011 и 501,9563 и 501.9701 /чл.193, ал.1 от ЗУТ/.3.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2. Я.Савова Изпълнено.ПУП е изработен.
177/24.04.2014г. Приема „Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик”, съгласно приложението. Ст.Живков Решението изпълнено съгласно текста
178/24.04.2014г. 1.Разрешава изработване на ПУП – за промяна предназначението на земя – нива ПИ №007057, местност „При с.Пашови” по КВС, със съответните трасета за ВиК и Ел.захранване, землище на с.Пашови, Община Велинград, ЕКАТТЕ 55631, като се образува нов УПИ LVІІ -57 „За Бензиностанция, газстанция, търговия и услуги” с площ 758,00кв.м.2.Дава съгласие относно: ПУП – план за регулация и застрояване на ПИ 007057, местност „При с.Пашови””, землище на с.Пашови, ЕКАТТЕ 55631.3.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2.  С.Бошнак В процес на изработване на ПУП
179/24.04.2014г. Дава съгласие за прехвърляне на всички придобити активи по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” /2007 – 2013/ №ВG161РД001/1.1.-11/2011/014 сключен между Управляващия орган на ОПРР и Община Велинград /бенефициент/ към „МБАЛ – Велинград” ЕООД чрез непарична /апортна/ вноска по реда на Търговския закон.Възлага на управителя на „МБАЛ – Велинград” ЕООД да предприеме действия за прехвърляне по реда на Търговския закон. Й.Петрова Решението изпълнено съгласно текста
180/24.04.2014г.                 Допълва Решение №89 от 24.03.2014г. на Общински съвет – Велинград, както следва:Било:Дава съгласие Община Велинград да кандидатства за финансиране по «Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост» със следните обекти:
 • «Асфалтиране на главни улици в с.Драгиново»;
 • «Асфалтиране на глани улици в с.Света Петка»;
 • «Асфалтиране на главни улици в с.Пашови»;
 • «Асфалтиране на главни улици в с.Грашево».
Същите се вписват в стратегическата рамка на Общински план за развитие 2014г. – 2020г. Става: Дава съгласие Община Велинград да кандидатства за финансиране по «Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост» със следните обекти:
 • «Асфалтиране на главни улици в с.Драгиново»;
 • «Рехабилитация /подмяна/ на водопровод и асфалтиране на глани улици в с.Света Петка»;
 • «Асфалтиране на главни улици в с.Пашови»;
 • «Асфалтиране на главни улици в с.Грашево».
Същите се вписват в стратегическата рамка на Общински план за развитие 2014г. – 2020г. Останалата част от решението не се променя.
Д.Салкина Решението допълнено съгласно текста
181/29.05.2014г. Отменя Решение №164/24.04.2014г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област. Н.Шаламанов ОбС отменя решение №164.
182/29.05.2014г. Одобрява сключването на договор със „Спотлайт одитинг” ЕООД, представлявано от дипломиран експерт счетоводител и регистриран одитор диплом №0621 Димчо Иванов Димитров.Възлага изпълнението на решението на ВрИД Управителя на „МБАЛ- Велинград” ЕООД гр.Велинград. МБАЛ Решението изпълнено съгласно текста
183/29.05.2014г. Изменя и допълва Решение № 179/24.04.2014г.,прието с Протокол № 11 както следва:1)       Дава съгласие в качеството на орган на местно самоуправление за прехвърлянето на всички придобити активи по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие“/2007-2013/ № BG161РД001/1.1.-11/2011/014 сключен между Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ и Община Велинград в качеството на бенефициент към МБАЛ Велинград ЕООД  на обща стойност от 3 164 204,83 лв. (три милиона сто шестдесет и четири хиляди двеста и  четири лв и осемдесет и три ст.)2)       Дава съгласие в качеството на едноличен собственик на капитала да бъде увеличен капитала на МБАЛ Велинград ЕООД  на обща стойност от 3 164 204,83 лв.(три милиона сто шестдесет и четири хиляди двеста и четири лева и осемдесет и три ст.) чрез непарична /апортна/ вноска и увеличаване на дяловете. МБАЛ Решение №179 изменено и допълнено съгласно текста
184/29.05.2014г. Увеличение и изменение на Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2014г. П.Кондев Решението изпълнено съгласно текста
185/29.05.2014г. Отлага разглеждането на предложението за увеличение на „Програма за капиталови разходи на Община Велинград за 2014г.” с 30 000лв. /тридесет хиляди лева/ от собствени приходи и закупуването на машина за утъпкване на сняг – ратрак, втора употреба на стойност до 30 000лв. /тридесет хиляди лева/ за нуждите на ски клубовете в Община Велинград и при организиране на ски състезания за следващо заседание.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. П.Кондев Отложено за разглеждане съгласно текста
186/29.05.2014г. 1.Приема Отчет на готовността за провеждане на Велинградски празници на културата – 2014г.2.Задължава Кмета на Община Велинград да изпълни процедурите по т.1.                Приложение: Отчет за готовността за провеждане на Велинградски празници на културата – 2014г.     Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Н.Стефанова Изпълнено съгласно текста
187/29.05.2014г. 1. Одобрява допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Велинград през2014 г., както следва:В част „Продажби, т.2. По чл.35, ал.3 (продажба на терени, върху които е реализирано ОПС), абз. „при подаване на заявления от собственици на законно построени сгради” с текста:„УПИ ІІІ-1835, целият с площ от 208 кв.м., в кв.4011 по плана на Велинград, АЧОС №782/08.05.2014г.УПИ №І- Туристически дом, целия с площ от 2 730 кв.м., в кв.45 по плана на с. Драгиново, АЧОС №779/08.05.2014 г. УПИ ХVІІІ-ИЖС, целия с площ от 429 кв.м. в кв.2 по плана на с. Юндола, АЧОС №778/17.04.2014 г. УПИ ХІХ-1783, целия с площ от 382кв.м. в кв.327 по плана на Велинград, АЧОС № 775/16.04.2014 г. В част „замяна и прекратяване на съсобственост”, т.2 Прекратяване на съсобственост, т.2.1. С физически и юридически лица, буква /е/ при подаване на заявление с текста: „имот пл.№104 с площ от 175 кв.м., попадащ в УПИ VІ-66 в кв.6 по плана на с. Кандови, АЧОС №659/28.05.2012  г.”, и „отстъпено право на строеж за гараж с площ от 27, находящ се в УПИ І-4378 с площ 791 кв.м.  в кв.752 по плана на Велинград, АЧОС №258/08.08.2007 г.. В част „Отстъпено право на строеж” с текста: „УПИ ХVІ-общ. целия с площ от 256 кв.м.  в кв.428 по плана на Велинград, АЧОС №781/08.05.2014 г. и с текста: „отстъпено право на строеж в петно №1 за изграждане на многофункционална спортна площадка в УПИ І-за училище, целия с площ от 13 7600 кв.м. в кв.12 по плана на Велинград, АПОС №262/04.02.2002 г. В т.1 Замяна с текста: „УПИ LІV-7315 в кв.3442 с площ от 645 кв.м., АЧОС №767/15.03.2014 г.” за придобиване на имот пл. №8205 с площ от 530 кв.м., попадащ в УПИ ХХХVІІІ в кв.4023 с отреждане „за озеленяване”. (Обявено на табло за обяви на ОА под №127/12.05.2014 г. и на интернет страницата на Общината) Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Г.Янев Изпълнено съгласно текста
188/29.05.2014г. Одобрява допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в част „Продажби” т.1, раздел „Имоти в други кметства” със следния недвижим имот – общинска собственост:УПИ №ХХІІІ /двадесет и три/ – 351 /триста петдесет и едно/ „общински” – „За жилищно строителство” целият с площ от 217кв.м. /двеста и седемнадесет кв.м./ находящ се в кв.29 /двадесет и девет/ по плана на с.Драгиново, Община Велинград,                 съгласно АЧОС №780/08.05.2014г.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. М.Белухова Изпълнено ,открита процедура за явен търг с Решение № 258/31.07.2014г.Издадена заповед №1222 от 01.09.2014г.
189/29.05.2014г. Отлага предложението за откриване на процедура за продажба  и одобряване на оценка за продажба на урегулиран  поземлен  имот в кв.3442 по плана на гр. Велинград за следващо заседание. Г.Янев Внесено на сесия м.юли 14г. и с решение № 245/31.07.2014г. отказана замяната
190/29.05.2014г. 1. Ликвидира съсобствеността  чрез ПРОДАЖБА на   :- общински имот,представляващ имот пл. №104(сто и четири) с площ 175(сто седемдесет и пет)кв.м.,попадащ в  УПИ №VІ(шест-римско)-66(шестдесет и шест),находящ се в кв. 6(шест) по плана на с.Кандови,община Велинград,частна общинска собственост,съгласно АЧОС№659/28.05.2014 год. на САБРИ ЮСУФ КАНДЬОВ.2.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр. Пазарджик по оценителен протокол от м. април  2014год. в размер на 700,00 лв. ( седемстотин  лв.) без ДДС за заплащане от САБРИ ЮСУФ КАНДЬОВ.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. М.Белухова Сключен договор за продажба №525/30.06.2014 год.
191/29.05.2014г. 1. ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ възмездно  отстъпено право на строеж за гараж с размери 6,00 х 4,50 = 27 кв.м. (двадесет седем кв. м.) върху общинска земя на общински недвижим имот  -  УПИ № І (едно -римско)– 4378 (четири хиляди триста седемдесет и осем), квартал 752 (седемстотин петдесет и две ) с площ791 кв. м. (седемстотин деветдесет и едно  кв. м.) по плана на гр. Велинград, частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 258 / 08.08.2007 год. на ГЕОРГИ ТОДОРОВ ДЕНИЗОВ2.ОДОБРЯВА оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр. Пазарджик за  заплащане от ГЕОРГИ ТОДОРОВ ДЕНИЗОВ, гр.Велинград на стойност 675,00 лв. с ДДС (шестстотин седемдесет и пет  лв. без  ДДС ).Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. М.Белухова Сключен договор №529/30.06.2014год.
192/29.05.2014г. 1. ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА  на общински недвижим имот -  УПИ № ХVІІІ  ( осемнадесет – римско )–411-ИЖС , квартал 2 ( две ) с площ429 кв. м. ( четиристотин двадесет и девет кв. м. ) по плана на с. Юндола, община Велинград, частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 778  / 17.04.2014 год. на ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ ДОДОВ И ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ДОДОВА .2.ОДОБРЯВА оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр. Пазарджик за  заплащане от ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ ДОДОВ И ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ДОДОВА на стойност 5940,00 лв. с ДДС ( пет хиляди деветстотин и четиридесет  лв.  с ДДС ).Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. М.Белухова Сключен договор за продажба №520/25.06.2014г.
193/29.05.2014г. Дава съгласие за учредяване на  безвъзмездно отстъпено право на строеж за двуетажна жилищна сграда със застроена площ 50(петдесет)кв.м. и разгърната застроена площ 100(сто)кв.м. в УПИ№ХVІ(шестнадесет-римско)-общ., целият с площ 256(двеста петдесет и шест)кв.м., находящ се в кв. 428(четиристотин двадесет и осем) по плана на гр.Велинград, община Велинград,частна общинска собственост,съгласно АЧОС  №781/08.05.2014г. на Жана Асенова Илиева, Емилия Асенова Илиева, Виолета Илиева Терекиева, Златка Рашкова Борнева.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. М.Белухова Сключен договор №539/01.07.2014 год.
194/29.05.2014г. 1.Одобрява пазарната оценка на „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за определяне на пазарна цена от 693 /шестстотин деветдесет и три/лв. без ДДС на имот пл.1229, попадащ в УПИ №V-1231, 1229 на кв.65 по плана на с.Драгиново.2.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. М.Полежански Оценката одобрена съгласно текста на решението
195/29.05.2014г. 1.Учредява на Министерство на младежта и спорта безвъзмездно отстъпено право на строеж за изграждане на многофункционална спортна площадка  за срок три години, върху:петно №1 по скица с виза за застрояване с номер 479/2014г. с площ 623,39  кв.м. в УПИ I-За училище,пл.№ 5651 , кв.12 по плана на гр. Велинград, общ.Велинград 2. Определя срок за изграждане на многофункционалните спортни площадки и въвеждането им в експлоатация до края на 2015 година.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   М.Белухова Изпълнението на решението се прекратява тъй като не са одобрени проектите от ММС.
196/29.05.2014г.   Дава съгласие за получаване на дарение в полза на Община Велинград от Министерство на младежта и спорта след изграждане и въвеждане в експлоатация на многофункционална спортна площадка в УПИ№І-за училище, кв.12 по плана на гр.Велинград,общ.Велинград.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Изграждането на спортната площадка не е одобрено от ММС, в резултат на което решението няма да се реализира.
197/29.05.2014г.     1. Утвърждава ново петно с номер 3, с площ от 40 кв.м. към съществуваща схема за поставяне на ПОТ- павилиони за улица с о.т.83-75-75а в с. Драгиново2. Дава съгласие за отдаване под наем на петното по т.1 за срок от 5 години и начална месечна цена 3,17  лв./кв.м. без ДДС чрез публичен търг с явно наддаване.3.Избира  следните общински съветници, които да участват в комисията за провеждане на търга:
 • Л.Перчинков
 • Пл.Мавров
 • Т.Пачалов
 • М.Онбашиев
Резерви: Т.Шейнов, Ах.Юруков Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.
Б.Чинков Стартирана процедура.Заповед №1219 от 29.08.2014г. за провеждане на търг.
198/29.05.2014г. 1.Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия 20КV, чрез която да се осъществи изместване на съществуваща въздушна линия през имота на възложителя. Новото трасе е проектирано да започне от съществуващ ЖР стълб, който се намира в ПИ 137042, собственост на възложителя, местност „Делове”, землище Велинград, ЕКАТТЕ 10450, Община Велинград.2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1. Е.Крайчева Изпълнено с решението
199/29.05.2014г. 1.Разрешава изработване на специализиран ПУП – план за регулация и застрояване за промяна предназначението на част от имот №217060, горска територия в района на ДГС „Алабак”, местност „Гергьовица” по КВС на гр.Велинград, Община Велинград, в нов УПИ ХІV-14 за „Хидротехнически и площадков енергиен обект”.2.Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ.3.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2. Д.Холянов Изпълнено със заповед на кмета.
200/29.05.2014г. 1. ОДОБРЯВА Парцеларен план за трасе на  нов подземен  водопровод ф 70 за минерална вода с дължина L=660м. по трасе :от каптаж №1 в ПИ №298035 , през общински полски пътища –поз.имот № 000107, поз.имот №000108, поз. имот№380010, поз.имот№000084, поз.имот № 000083 – общински път  и общински път – ІV.клас – до ПИ №341084, местност „Мариница-Оранжериите”, с.Драгиново, Община Велинград  на фирма „ДИКСИ64”ЕООД-Велинград, ЕИК 112582463 – гр.Велинград, ул.”Иван Ушев”№ 17  с управител:Асен Цветанов Читаков, съгласно  Приложение№1 .2. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законно установените процедури по изпълнение на т.1 . И.Шулева Одобрено от ОбС.Процедурите са в процес на изпълнение.
201/29.05.2014г. 1.ДАВА СЪГЛАСИЕ по чл.149 ал.1 от ЗУТ (с качеството си на Орган, управляващ Публичната Общинска собственост) за издаване на Разрешение за строеж от Главния архитект на Община Велинград за изграждане на ПОДПОРНА СТЕНА С ГАБИОНИ (попадаща в упи Х.-7303 “За озеленяване”, кв.178 по плана на Велинград) по протежение на част от ул.”Николай Хрелков” (между ос.т.№2624 и ос.т.№2631), като ДАРЕНИЕ от ”МАКСИ І”АД-София, бул.”Симеоновско шосе”№110- с изп.директор Николай Ранчев в качеството на собственик на ПАРК ХОТЕЛ&СПА”МАКСИ”-Велинград, ул.”Николай Хрелков”№30 за ограничаване на абразивни процеси по уличното платно- струпвания на кал, свличане на камъни, пропадане на клони, като изградения обект ще бъде предоставен –БЕЗВЪЗМЕЗНО на Община Велинград- ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ -ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ- по одобрен проект (Приложение №1)2.Задължава Главния архитект на Община Велинград да извърши  законоустановените процедури по контрола на СМР на обекта. Арх.Енев Изготвят се работни проекти за да се издаде Разрешение за строеж
202/29.05.2014г. І.Дава съгласие за изработен проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация, засягащ част от улична регулация с ос.т.2302-2300-2300А-2299 и в УПИ №ХІХ-2653 в кв.196 по плана на гр.Велинград, като:1.За сметка на част от уличната регулация с ос.т.2302-2300-2300А-2299 и за сметка на част от УПИ №ХІХ-2653 в кв.196 по плана на гр.Велинград, в границите на имот пл.№8707 се образува нов УПИ №ХХV-8707 в кв.196 с площ от 445кв.м.2.За сметка на част от улична регулация с ос.т.2302-2300-2300А-2299  за сметка на  част от УПИ №ХІХ-2653 в кв.196 по плана на гр.Велинград, в границите на имот пл.№8708 се образува нов УПИ №ХІХ-8708 в кв.196 с площ от  456кв.м.3.Изменя се част от улична регулация с ос.т.2302-2300-2300А-2299, като същата се поставя в съответствие с реализираната и благоустроена на място улица с ос.т.2302-2300-2300А-2299, представляваща приложените улично-регулационни линии по плана от 1955г. Измененията са показани със зелен и кафяв цвят в скицата – идейно предложение. ІІ.Задължава Кмета на Община Велинград, след уведомяване на всички заинтересовани и при липса на жалби и възражения да издаде Заповед за одобряване. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Я.Савова Изпълнено със заповед на кмета.
203/29.05.2014г.                             1.Именува улица с ос.т.от №1089-1090 в кв.Каменица, гр.Велинград – улица „Мусала”.2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1. Я.Савова Изпълнено със заповед на кмета.
204/29.05.2014г.                 1.Разрешава изработване на ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя – п.и.№008127 с НТП Нива, за образуване на нов у.п.и. №СХХVІІ-127,39 – „За жилищно строителство” и парцеларни планове за трасета за ново водопроводно отклонение, ново канализационно отклонение и нов въздушен ел.кабел НН до 380 V, достигащи до п.и.№008127, масив №8, местност „Анезица”, землище на гр.Велинград, Община Велинград, Област Пазарджик.2.Изразява предварително съгласие за промяна на предназначението на пасище – част от п.и.№008039 в размер на 290 кв.м. участващи в новообразуван упи №СХХVІІ-127,39 – „За жилищно строителство” и за промяна на характера на общинската собственост на същата част от публична в частна.3.Изразява предварително съгласие за промяна на предназначението на пасище – п.и.№008129 /в размер на 326кв.м./ необходим за учредяване на ограничено вещно право на преминаване за път до новообразуван упи №СХХVІІ-127,39 – „за жилищно строителство” и за сервитути за нови трасета за ВиК и ел. и за промяна на характера на общинската собственост на имота от публична в частна.4.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1,2,3. Г.Янев ПУП изработен съгласно текста на решението.
205/29.05.2014г.                 Отлага разглеждането на предложението за  попълване на кадастъра с верни имотни граници на ПИ 52 в кв.5 по плана на гр.Сърница за следващо заседание. Техник Сърница Отложено съгласно текста на решението
206/29.05.2014г. Отлага разглеждането на предложението за попълване на кадастъра с верни имотни граници на ПИ 270 в кв.20 по плана на гр.Сърница за следващо заседание. Техник Сърница Отложено съгласно текста на решението
207/29.05.2014г. Отлага разглеждането на предложението за попълване на кадастъра с верни имотни граници на ПИ 1200-общ. в кв.8 по плана на гр.Сърница за следващо заседание. Техник Сърница Отложено съгласно текста на решението
208/29.05.2014г. Отлага разглеждането на предложението за  попълването на кадастралния план с верни имотни граници на ПИ №553-общ. в кв.28 по плана на гр.Сърница за следващо заседание. Техник Сърница Отложено съгласно текста на решението
209/29.05.2014г. Отлага разглеждането на предложението за даване на съгласие в качеството си на орган, управляващ общинската собственост относно ПУП – план за изменение на регулацията за регулацията на УПИ VІІІ – Културен дом и образуване на нови УПИ №VІІІ –за общ.обслужване търг. и услуги, №ХІХ -4 – за общ.обслужване търг.и услуги и ХХ-4 – за общ.обслужване търг.и услуги в кв.11 и план за застрояване за УПИ №VІІІ-за общ.обслужване търг.и услуги, №ХІХ-4 – за общ.обслужване, търг.и услуги и ХХ-4- за общ.обслужване, търг.и услуги в кв.11 по плана на с.Кръстава, Община Велинград за следващо заседание. С.Бошнак Отложено съгласно текста на решението
210/29.05.2014г.
 1. Изменя и допълва програмата по чл.8, ал. 9 от ЗОС с обект:  УПИ № І- „За гробищен парк” представляващо поземлен имот в горска територия № 000069 в м. „Реката”, землище на с. Медени поляни,  с площ 4,000 дка, като общински обект от първостепенно значение.
2.Упълномощава Кмета на Община Велинград да предприеме всички законови действия съгласно чл. 79 от ЗГ, след  изпълнение на т.1  от настоящето решение. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.
М.Гунчева За изпълнение на влязлото в сила Решение са необходими над 65 х. лв. Последните не са заложени в бюджет 2014г. на община Велинград.
211/29.05.2014г.
 1. Разрешава  изработването на  ПУП, съгласно разпоредбите на ЗУТ при спазване изискванията на Наредба № 8, за  образуване на  УПИ № І- „За гробищен парк”. Да се промени предназначението на поземлен имот в горска територия № 000069 – частна държавна собственост, в м. „Реката”, землище на с. Медени поляни, с площ 4,000 дка, след влизане в сила на ПУП- предвиждащ  изграждането на общински обект от първостепенно значение.
 1. Одобрява приложеното задание.
3.Упълномощава Кмета на Община Велинград да предприеме всички законови действия съгласно чл. 79 от ЗГ, след  изпълнение на т.т. 1  и 2 от настоящето решение. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.
Гунчева Допълнено с решение №243. За изпълнение на влязлото в сила Решение са необходими над 65 х. лв. Последните не са заложени в бюджет 2014г. на община Велинград.
212/29.05.2014г.                 1.Дава съгласието си в качеството на собственик на уличната мрежа в с.Цветино, Община Велинград за изработване подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация, който предвижда: промяна на уличната регулация, като се образува нова улица с о.т.28а-31а-43а с ширина 6м. за сметка на части от УПИ ІV-141,142, V-146,147, VІІ-145, VІІІ-144 по плана на с.Цветино, Община Велинград. Квартал 10 се разделя от новопроектираната улица на два нови квартала: кв.10 и кв.10а, като номерата на парцелите се запазват.2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.  С.Бошнак ПУП е изготвен.Предстои разглеждане от ЕСУТ
213/29.05.2014г. 1.Дава съгласие за побратимяване на Община Велинград с гр.Габала, Габалски регион, Република Азърбайджан  в интерес на бъдещо съвместно икономическо, обществено и културно сътрудничество и развитие на туризма.2.Задължава Кмета на Община Велинград да изпълни процедурите по т.1.                Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Н.Стефанова В процес на обсъждане.
214/26.06.2014г. Приема увеличение на приходната част на Общинския бюджет за 2014г.в часта « собствени приходи «В размер на …359 280лв. по приходни параграфи Ф.Ангелов Изпълнено съгласно текста
215/26.06.2014г.                 Дава съгласие за ползване на банков кредит, съгласно подписан Договор за Дългосрочен револвиращ банков кредит №261/27.06.2012г. с „Райфайзенбанк България” ЕАД, за финансиране на изпълнението на проект „Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в Община Велинград с помощта на надграждащи обучения” по ОП „Административен капацитет” и подписан Договор №13-22-92 от 20.01.2014г. в размер до 71 021,34лв.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград Ф.Ангелов Изпълнено съгласно текста
216/26.06.2014г. Изменя Решение № 133 от 24.04.2014 г., както следва: думите „Министерство на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерство на регионалното развитие”.Останалата част от решението не се променя.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. М.Николова Изпълнено. Изготвена е запис на заповед и е представена в Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”
217/26.06.2014г. 1. Упълномощава  кмета  на  Община Велинград  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на 316456,57 лв. (триста и шестнадесет хиляди четиристотин петдесет и шест лв. и петдесет и седем стотинки ) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 13/321/00809 от  16.06.2011 г. по мярка 321 за Проект „Строителство, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежи и съоръжения в с.Биркова,с.Враненци и с.Горна Дъбева” сключен между Община Велинград и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.2. Възлага на кмета на Община Велинград да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 13/321/00809 от  16.06.2011 г.  и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. Д.Салкина Издадена запис на заповед.Авансовото плащане е реализирано.
218/26.06.2014г. 1.  Упълномощава  кмета  на  Община Велинград  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  473176.26 лв. (четиристотин седемдесет и три хиляди сто седемдесет и шест лева и двадесет и шест стотинки) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 13/321/00813  от 08.10.2010 г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция,ремонт и рехабилитация на водопроводната мрежа на с.Грашево, Община Велинград” сключен между Община Велинград и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.2. Възлага на кмета на Община Велинград да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 13/321/00813 от  08.10.2010 г и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. Д.Салкина Издадена запис на заповед.Авансовото плащане е реализирано.
219/26.06.2014г. Приема отчет по изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода м.януари 2014г. – м.март 2014г.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Я.Петрова Отчета приет съгласно текста на решението
220/26.06.2014г. Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост относно ПУП – плана за изменение на регулацията за регулацията на УПИ VІІІ – Културен дом и образуване на нови УПИ №VІІІ – за общ.обслужване търг.и услуги, №ХІХ -4-за общ.обслужване, търг.и услуги и ХХ -4- за общ.обслужване, търг.и услуги в кв.11 и план за застрояване за УПИ №VІІІ-за общ.обслужване, търг.и услуги, №ХІХ-4-за общ.обслужване, търг.и услуги и ХХ -4-за общ.обслужване, търг.и услуги в кв.11 по плана на с.Кръстава, Община Велинград, съгласно зелените линии в скицата – проект.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. С.Бошнак Изготвена заповед №1506 от 09.09.14г..
221/26.06.2014г. 1.Разрешава попълването на кадастъра с верни имотни граници на ПИ 52 в кв.5 по плана на гр.Сърница.2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Техник Сърница Изпълнено със заповед №1209 от 27.08.2014г.
222/26.06.2014г. 1.Разрешава попълването на кадастъра с верни имотни граници на ПИ 270 в кв.20 по плана на гр.Сърница.2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Техник Сърница Изпълнено със заповед №1207 от 27.08.2014г.
223/26.06.2014г. 1.Разрешава попълването на кадастъра с верни имотни граници на ПИ 1200-общ.в кв.8 по плана на гр.Сърница.2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Техник Сърница Изпълнено със заповед на кмета.
224/26.06.2014г. 1.Разрешава попълването на кадастралния план с верни имотни граници на ПИ №553-общ.в кв.28  по плана на гр.Сърница.2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Техник Сърница Изпълнено със заповед на кмета.
225/26.06.2014г. 1.ДАВА СЪГЛАСИЕ по чл.149 ал.1 от ЗУТ за издаване на Разрешение за строеж от Главния архитект на Община Велинград  ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ МЕРОПРИЯТИЯ (за оформяне на парково пространство, алеи, цветя, беседки, детски площадки, пейки и осветление) в района на: І:Чепински бани – кв.3971,им.5989, УПИ VІ, УПИІІ-7064,УПИ І-им.6829,им.7223,им.7414, кв.3973, УПИ V-5996, УПИ VІІ-7166  и УПИ І-ІІ в кв.4652; ІІ:Бор, кв.143, УПИ Х-им.6840 по плана на Велинград – като ДАРЕНИЕ от МСБТ”СИРОНА”- Велинград ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ИМОТ-ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И БЕЗ ТЪРГОВСКА ДЕНОСТ- по одобрен проект2.Задължава Главния архитект на Община Велинград да извърши  законоустановените процедури по контрола на СМР на обекта.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Арх.Енев В процедура по изпълнение.
226/26.06.2014г. 1.Дава съгласието в качеството на собственик и съсед относно – оцифряването и попълването на кад.план с нови имоти и верни имотни граници на имоти /общинска и частна собственост/, както следва:-кад.район №505 – част от кв.”Лъджене”      -район „Вельова баня – Военен санаториум”-кад.район №506 – част от кв.”Лъджене” – район „Зайче блато”-кад.район №507 – част от кв.”Чепино” – „Ръджова махала” -кад.район №508 – част от кв. „Лъджене” – „Промишлена зона” 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1. И.Николов Изпълнено с решението. Влязъл в сила кад.план.
227/26.06.2014г. Дава съгласието си в качеството си на орган управляващ общинска собственост относно одобряване на проект за ЧИПР, уличната регулация се променя, като улица с о.т.36-37 се измества по съществуващ на място път и се образува нова улица с о.т.36-36а-37 с ширина 5,00м. Дворищната регулация се изменя, като вътрешната регулационна линия между УПИ ХХV-42 и ХХVІ- общ.се изменя съобразно изградената на място сграда и по искане на възложителя в кв.2 по плана на с.Грашево, Община Велинград.Възлага  изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. С.Бошнак Решението не е одобрено от ЕСУТ.Има възражения.Налага се направа на кадастър на имотите.
228/26.06.2014г. Дава съгласието си в качеството си на орган управляващ общинската собственост относно одобряване на проект за ЧИПРЗ.С проекта за ЧИПР, дворищната регулация се изменя, като за сметка на част от УПИ №VІ – Кметство и услуги се образува нов УПИ №ХVІ – „За ТП”.С проекта за ЧИПЗ се предвижда застроително петно на един етаж с размери 2,90/2,10м. в УПИ №ХVІ – За ТП зад подпорната стена с височина 2м., като се спазват всички нормативни отстояния от урегулираните имоти в кв.8 по плана на с.Пашови, Община Велинград.Възлага  изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. С.Бошнак Изпълнено със заповед.
229/26.06.2014г. 1.Разрешава изработване на ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя – п.и. №008129 с НТП пасище, за образуване на нов УПИ №СХХІХ-129 – „За ТП”, масив №8, местност „Анезица”, землище на гр.Велинград, Община Велинград, Област Пазарджик и за образуване на нов проектен имот в размер на 57 кв.м. и във връзка с т.3 на Решение №204/29.05.2014г. на ОбС – Велинград за промяна на характера на общинската собственост на п.и.008129 от публична в частна.2.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.Възлага  изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Г.Янев ПУП изработен.
230/26.06.2014г. 1.Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия 20 КV до нов трафопост в поземлен имот 066125 в м.”Голяма мътница” по КВС на гр.Велинград.2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.Възлага  изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Д.Холянов Изпълнено със заповед на кмета.
231/26.06.2014г. 1.Одобрява и дава съгласие за сключване на Споразумение за сътрудничество и взаимодействие между Общорусийско Обществено Движение „Грижа за хората” и Община Велинград съгласно представения проект на Споразумение.2.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши всички необходими действия по сключване на договора.Възлага  изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Н.Стефанова Споразумението е сключено.
232/26.06.2014г. 1.Приема Отчет на Общинска програма за закрила на детето 2013/2014г.2.Приема Програма за закрила на детето 2014/2015г.3.Задължава Кмета на Община Велинград да изпълни процедурите по т.2.Приложение: 1.Приема Отчет на Общинска програма за закрила на детето 2013/2014г. 2.Приема Програма за закрила на детето 2014/2015г. Възлага  изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград Н.Стефанова Отчета и програмата одобрени от ОбС.
233/26.06.2014г. 1.Одобрява допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2014г., както следва:В част „Продажби, т.2.По чл.35, ал.3 /продажба на терени, върху които е реализирано ОПС/, абз.”при подаване на заявления от собственици на законно построени сгради” с текста:УПИ №ХХІ-5849, целия с площ от 326кв.м. в кв.30 по плана на гр.Велинград, АЧОС №784/20.05.2014г.? ид.ч. от УПИ ХІХ-6671,6672,6675, целия с площ от 1 764кв.м. в кв.382 по плана на гр.Велинград, ЧАОС №792/29.05.2014г. В част „замяна и прекратяване на съсобственост”, т.2.Прекратяване на съсобственост, т.2.1.С физически и юридически лица, буква /е/ при подаване на заявление с текста:”имот пл.№8800, целия с площ от 50кв.м., попадащ в УПИ VІ-4475,4476,9683 в кв.658 по плана на гр.Велинград, АЧОС №793/04.06.2014г.”. Имот пл.№8799, целия с площ от 50кв.м., попадащ в УПИ V-4475 в кв.658 по плана на гр.Велинград, АЧОС №258/08.08.2007г. В част „Отстъпено право на строеж” с текста: „УПИ ХVІ-общ.целия с площ от 256кв.м. в кв.428 п плана на гр.Велинград, АЧОС №794/04.06.2014г. /Обявено на табло за обяви на ОА под №173/09.06.2014г. и на интернет страницата на Общината/ Възлага  изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Г.ЯневМ.Белухова Изпълнено съгласно текста
234/26.06.2014г. Одобрява допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Велинград през 2014г. Г.Янев Допълнението направено съгласно текста.Изпълнено със заповед №1229 от 01.09.2014г.
235/26.06.2014г. 1.Дава съгласие за продажба на общински недвижим имот – УПИ №ХХІ /двадесет и едно-римско/-5849 /пет хиляди осемстотин четиридесет и девет/, квартал 30 /тридесет/ с площ 326кв.м. /триста двадесет и шест кв.м./ по плана на гр.Велинград, частна общинска собственост, съгласно АЧОС №784/20.05.2014г. на Йордан Василев Гешев.2.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за заплащане от Йордан Василев Гешев, гр.Велинград, на стойност 6021,40лв. с ДДС /шест хиляди двадесет и един лева и 0,40ст. С ДДС/.Възлага  изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. М.Белухова Сключен договор за продажба №576/30.07.2014г.
236/26.06.2014г.                    1.Дава съгласие за продажба на общински недвижим имот – УПИ №ІІІ(три-римско)-1835(хиляда осемстотин тридесет и пет) с площ 208(двеста и осем)кв.м.,за който е отреден имот с пл.№ 1835(хиляда осемстотин тридесет и пет) в кв.4011(четири хиляди и единадесет) по плана на гр.Велинград,общ.Велинград,частна общинска собственост съгласно АЧОС №782/08.05.2014 год.2.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ”ООД гр.Пазарджик за заплащане от  АЛЕКО ХРИСТОВ РУМБИН–гр.Велинград,ул.”Тодора”№7 на стойност от 2659,20лв.(две хиляди шестстотин петдесет и девет лв. и 20ст.) с ДДС.Възлага  изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. М.Белухова Издадена заповед №1043/22.07.2014год. и връчена на лицето за плащане по надлежния ред.
237/26.06.2014г. Одобрява пазарната оценка изготвена от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик на общински поземлен имот №095180 с площ 1.028дка, полска култура, осма категория в местността „Осово бръдце” по КВС на землище гр.Велинград върху който е учредено право на ползване по реда на §4 от ЗСПЗЗ и която е в размер на 1028лева /хиляда двадесет и осем лева/. В имота има застроени три сгради: сграда стопанска с площ 20кв.м.; краварник с площ 42кв.м.; сграда стопанска с площ 29кв.м. собственост на Цветана Димитрова Воденичарова.Възлага  изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Н.Шаламанов Оценката одобрена съгласно текста на решението
238/26.06.2014г.                 Дава съгласие за поставяне на 6 броя маси за консумация от „ДОДИ2008” ЕООД, съгласно приложената скица, на площадката пред сградата, в която е наел помещение за кафе – дискотека, която сграда представлява двуетажна масивна сграда, построена в УПИ ІХ – младежки дом в кв.10 по плана на с.Света Петка.Възлага  изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Б.Чинков Договора е подготвен.
239/26.06.2014г. 1.Одобрява допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2014г., както следва:В част „Продажби т.2.По чл.35, ал.3 /продажба на терени, върху които е реализирано ОПС/, абз. „при подаване на заявление от собственици на законно построени сгради” с текста: ПИ №006090 с площ 1,683дка, нива, десета категория в местността „Чупково – Кайрека” по КВС на землище с.Света Петка съгласно АЧОС №777/16.04.2014г.2.Дава съгласие за продажба на общински недвижим имот – ПИ №006090 /нула нула шест нула деветдесет/, целият с площ 1,683 /едно цяло и шестстотин осемдесет и три хиляди/ дка, нива, десета категория, находящ се в местността „Чупково-Кайрека” по КВС на землище с.Света Петка, Община Велинград, частна общинска собственост съгласно АЧОС №777/16.04.2014г.3.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за заплащане от Сабри Ахмед Далов на стойност от 505 лева /петстотин и пет лева/. Възлага  изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Г.Янев Програмата допълнена съгласно текста на решението.
240/26.06.2014г.                 Заличава петно за поставяне на преместваем обект павилион в двора на СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Сърница.Възлага  изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Б.Чинков Изпълнено съгласно текста.
241/26.06.2014г.                 Предлага на г-н Президента на Република България да упражни правомощията си по чл.98, т.12 от Конституцията на Република България като опрости задължението на г-н Виктор Пламенов Дъвков с ЕГН-6609273441 и с постоянен адрес: гр.Сърница, Община Велинград, ул.”Доспатска” №24, произтичащо от решение №732/2007г. на Окръжен съд Пазарджик.Възлага  изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Ст.Кърпачева Преписката е придвижена.
242/26.06.2014г. 1   В качеството на едноличен собственик на капитала приема измененията и допълненията на Устава/учредителния акт на „МБАЛ Велинград“ ЕООД.
 1. Упълномощава Председателя на Общински съвет гр. Велинград в качеството на представляващ едноличния собственик на капитала, да подпише Устава/Учредителния акт с измененията и допълненията.
 1. Упълномощава управителя на „МБАЛ Велинград” ЕООД да извърши вписването на Устава/Учредителен акт в Агенция по вписванията – Търговски регистър, съгласно изискванията на Търговския закон.
Приложение: Устав/Учредителен акт на „МБАЛ-Велинград” ЕОД.
МБАЛ Изпълнено.
243/26.06.2014г. Допълва т.2 на Решение №210/29.05.2014г. на Общински съвет – Велинград, както следва:Било:     2.Упълномощава Кмета на Община Велинград да предприеме всички законови действия съгласно чл. 79 от ЗГ, след  изпълнение на т.1  от настоящето решение.Става: 2.Упълномощава Кмета на Община Велинград да предприеме всички законови действия съгласно чл.73, ал.5 и чл. 79 от ЗГ, след  изпълнение на т.1  от настоящето решение. Останалата част от решението не се променя. М.Гунчева За изпълнение на влязлото в сила Решение са необходими над 65 х. лв. Последните не са заложени в бюджет 2014г. на община Велинград.
244/26.06.2014г. Допълва т.3 на Решение №211/29.05.2014г. на Общински съвет – Велинград, както следва:Било:     3.Упълномощава Кмета на Община Велинград да предприеме всички законови действия съгласно чл. 79 от ЗГ, след  изпълнение на т. 1  и т. 2 от настоящето решениеСтава: 3.Упълномощава Кмета на Община Велинград да предприеме всички законови действия съгласно чл.73, ал.5 и чл. 79 от ЗГ, след  изпълнение на т.1 и т.2  от настоящето решение. Останалата част от решението не се променя. Възлага  изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. С.Бошнак Решение №211 допълнено съгласно текста

 

Приети за изпълнение – 114 решения

 

В процедура по изпълнение – № 170,172,178,200,201,210,211,225,243 – 9броя -1бр. на отдел „ОКВ”, 3бр.на отдел „УОС” и 5бр. на отдел „КРЗП”

                           

Обжалвано в съда – № 144

 

Отложени за следващи заседания – броя № 151,171,185,205,206,207,208,209 – 8броя;

 

Изпълнени – 96 броя

 

Съгласувано с изпълнителите на решения

Изготвил: Я.Петрова – директор дирекция „АПИО”

 

 

 

В ПРОЦЕДУРА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ НАЧАЛОТО НА МАНДАТА

   
327/08.08.2012г. 1.Дава съгласие за стартиране на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс за срок от 10 /десет/ години на общински имот – частна общинска собственост: килимарски цех, находящ се в с.Света Петка, УПИ І-347 в кв.25а по плана на с.Света Петка. Точната площ на сградите и дворното място ще се уточнят с възложеното геодезическо заснемане. 2.Началната месечна наемна цена за обекта е 1,49лв./кв.м. за сгради и 1,60лв./кв.м. за земя. 3.Избира комисия от общински съветници, в състав: ?       Костадин Шулев ?       Бельо Мандраджиев ?       Тодор Шейнов ?       Екатерина Каферинова Резерви: Тодор Ушев и Йордан Аршинков 4.Упълномощава Кмета на Община Велинград да изпълни законоустановените процедури.

Й.Петрова Предстои обявяване на конкурса.
408/30.10.2012г. Дава съгласие за изместване на част от съществуваща въздушна линия НН 380 V в подземна кабелна линия НН 380 V през УПИ №V-общ., кв.99 по плана на с.Драгиново, Община Велинград. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Арх.Енев В процедура.Дадена виза за изместване.Предстои издаване на разрешение СЛЕД УТОЧНЯВАНЕ ЗАПЛАЩАНЕ ИЗМЕСТВАНЕ НА ЕВН, ТЪЙ КАТО ДКЕВР Е ОТКАЗАЛ ФИНАНСИРАНЕ РАЗХОДИ НА ДРУЖЕСТВОТО
416/29.11.2012г. 1.Общински съвет – Велинград ЗАДЪЛЖАВА управителя на „Паркинги и гаражи” ООД – Иван Атанасов Иванов да представи в Общински съвет – Велинград и Община Велинград в 14  /четиринадесет/ – дневен срок от връчване на настоящето решение на Общински съвет – Велинград заверени копия на следните документи: Решение на Общото събрание на съдружниците, проведено на 20.11.2000г., Решение на Общото събрание на съдружниците, проведено на 01.11.2001г., Решение на Общото събрание на съдружниците, проведено на 10.01.2005г., Решение на Общото събрание на съдружниците, проведено на 15.08.2006г. 2.При неизпълнение на задължението от страна на управителя и непредставяне на посочените в т.1 документи, упълномощава Кмета на Община Велинград да сезира Окръжна прокуратура – Пазарджик, както и да заведе искова молба за прекратяване участието на Община Велинград в „Паркинги и гаражи” ООД.

В.Десподски В процедура.Част от документите са представени от управителя на „Паркинги и гаражи”ООД. Очаква се представянето на още един от документите.
417/29.11.2012г. 1. Дава съгласие да се отправи покана до съдружниците в „СВЕЖИНА” ООД за прехвърляне на дружествения дял на Община Велинград като заплатят сумата по оценка изготвена от лицензиран оценител на недвижими имоти, представляваща стойността на дружествения дял на Общината. 2.Възлага на Кмета на Община Велинград да предприеме необходимите действия по изготвянето на оценката и внасянето й за одобрение от Общински съвет – Велинград. 3.Упълномощава представителя на община Велинград в „СВЕЖИНА” ООД – Реджеп Ходжов /общински съветник/ да изпълни законовите процедури по т.1 в срок определен от ОбС след влизане в сила на настоящото решение. 4. При непостигане на съгласие между съдружниците за прехвърляне на дружествения дял на Община Велинград в „СВЕЖИНА” ООД, дава съгласие да се заведе искова молба от името на Община Велинград против „СВЕЖИНА” ООД, на основание чл.155, т.1 от Търговския закон за прекратяване на търговското дружество.

Вл.Десподски Й.Петрова Г.Янев В процедура.Оценката направена и одобрена от  ОбС. Изпратени покани до съдружниците за изкупуване на дружествения дял на общината. Единият от съсобствениците е в чужбина.
79/23.02.12г.                 1.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински обект, а именно: обект /помещение/ със застроена площ 80кв.м. /осемдесет/, находящ се в партерния етаж на три етажна масивна железо-бетонна сграда, УПИ ХІХ, кв.1131, по плана на гр.Велинград, за срок от пет години, частна общинска собственост /АЧОС №436/31.03.2009г./ 2.Определя начална тръжна месечна наемна цена за горепосочения обект в размер на 359,20лв. без ДДС съгласно таблицата за базисните наемни цени и цени на ползване на общински имоти на територията на Община Велинград. 3.При приемане на новите базисни наемни цени и цени на ползване на общински имоти на територията на Община Велинград – да се четат новите. 4.Наемните цени да се индексират с годишния инфлационен индекс. 5.Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници: ?       Костадин Шулев ?       Александър Гагов ?       Дияна Кехайова ?       Реджеп Ходжов Резерви: Георги Николов и Екатерина Каферинова   Й.Петрова Г.Янев Уточняват се взаимоотношенията със съсобствениците.
98/23.02.12г. 1.Задължава Кмета на Община Велинград да открие процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок от десет години, на обект „Най клуб” /Дискотека „Пикадили”/, съставляващ втори етаж от сграда, построена в УПИ ХІІ-3728 в кв.130 по плана на гр.Велинград – обект „Хали”, с начална цена съгласно действащата тарифа за базисни наемни цени на общински недвижими имоти. 2.Упълномощава Кмета на Община Велинград           да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1, в срок един месец след влизане в сила на решението. 3.Определя за членове на комисията по провеждане на търга, следните общински съветници: ?       Костадин Шулев ?       Александър Гагов ?       Дияна Кехайова ?       Реджеп Ходжов Резерви: Георги Николов и Екатерина Каферинова 4. Наемните цени да се индексират с годишния инфлационен индекс.   Г.Янев Изпълнена заповед за изземване.
33/31.01.2013г. 1.Одобрява пазарна цена на УПИ№ ХХІІІ(двадесет и три –римско)-„За трафопост” с площ 244(двеста четиридесет и четири) кв.м. ведно с масивна сграда (трафопост) със застроена площ от 50(петдесет)кв.м. и мрежа НН с три извода, находящи се в кв. 179(сто седемдесет и девет) по плана на гр.Велинград,общ.Велинград в размер на 47 000 лв.(четиридесет и седем хиляди лева) без ДДС. 2.Да се извърши възмездно прехвърляне на собствеността чрез покупко-продажба на енергиен обект – УПИ№ ХХІІІ(двадесет и три –римско)-„За трафопост” с площ 244(двеста четиридесет и четири) кв.м., ведно с масивна сграда (трафопост) със застроена площ от 50(петдесет)кв.м. и мрежа НН с три извода ,находящи се в кв. 179(сто седемдесет и девет) по плана на гр.Велинград,общ.Велинград,частна общинска собственост съгласно АЧОС №686/26.10.2012г. на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ”АД на стойност, одобрена в т.1. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград М.Белухова С писмо наш вх.№ 028-01-403/12.04.2013г. „ЕВН България ЕРР”ЕАД ни уведомява ,че не е постигнато съгласие по предложената от ОбС-Велинград цена и има изпратено писмо с искане до ДКЕВР за определяне на независим оценител съгл. пар. 4,ал.3 от ПЗР на ЗЕ.
150/16.05.2013г. 1.Одобрява Схема за разполагане в имот, пл.№9635 – публична общинска собственост на преместваемо съоръжение до 30кв.м. пред нает имот – рибарник, построен в УПИ VІ-5841 – за рибарник в кв.394 по плана на гр.Велинград. 2.Дава съгласие за отдаване под наем петното по т.1 чрез търг с тайно наддаване, за срок от 5 /пет/ години, с начална месечна цена 4,19лв./кв.м. 3.Определя за членове на комисията следните общински съветници: ?       Ал.Гагов ?       А.Мареков ?       Р.Димов ?       Т.Кютов Резерви: Ек.Каферинова и Зл.Златанов   Арх.Енев Й.Петрова В процедура по изпълнение.
175/30.05.2013г. 1.Дава съгласие за откриване на процедура по придобиване на общински имоти чрез отчуждаване на: -52кв.м. от имот, пл.№3649 за улица „тупик”, проектирана за обслужване на вътрешен УПИ ХVІ-3653 в кв.151 по плана на гр.Велинград, собственост на н-ци Георги Томов Христов и Павлина Стефанова Колчагова. 2.Упълномощава Кмета на Общината да извърши законоустановените процедури.   Г.Янев В процедура.Дадено за оценка.
176/30.05.2013г. 1.Дава съгласие за откриване на процедура по придобиване на общински имоти чрез отчуждаване на: -10кв.м. от имот, пл.№4012 за улица „тупик”, проектирана за обслужване на вътрешен УПИ Х-4009 в кв.92 по плана на гр.Велинград, собственост на Стоимен Атанасов Денизов и Невена Стойчева Димитрова. 2.Упълномощава Кмета на Общината да извърши законоустановените процедури.   Г.Янев В процедура.Дадено за оценка.
267/29.08.2013г. Задължава Кмета на Община Велинград в срок до 15.10.2013г. да уведоми собствениците на фирма «Културен център Велинград» АД  и проведе среща относно съдбата на Културен дом – Велинград с представители: -председателите на политически групи към Общински съвет – Велинград -представители на Инициативен комитет «Културен дом-Велинград».   Й.Петрова Срещата не е проведена
282/26.09.2013г. 1.Дава съгласие да се увеличи разходната част на общинският бюджет на Община Велинград в частта Общински съвет в размер на 18 000 лева за закупуване на 29 броя таблети и 1бр. преносим компютър или на 30бр. преносими компютри за нуждите на Общински съвет гр.Велинград. 2.Средствата да се осигурят от преизпълнение на собствени приходи. 3.Създава комисия от председателите на политическите групи за определяне вида и характеристиките на устройствата по т.1. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Ф.Ангелов Няма преизпълнение на собствени приходи.
332/26.09.2013г. 1.Общински съвет – Велинград дава съгласие за издаване на Разрешително за безвъзмездно водовземане от минерална вода от водоизточник Сондаж № 4 „Власа” и сондаж № 3 „Мизинка” на Находище за минерална вода „Велинград-Каменица”- № 16 от Приложение № 2 към чл. 2 от Закона за водите на ОУ”Христо Ботев”-Велинград с ЕИК № 000341699 за обекти – сградите на училището намиращи се в  УПИ № ІІ-„за училище” в кв. 226 и  УПИ № VІІІ-„за детска градина” в кв. 281 по плана на гр. Велинград за срок от 15(петнадесет)години с цел на водовземането – „всички други цели – хидрогеотермално отопление” при параметри на водовземането както следва: От Сондаж № 4 «Власа» за сградата в УПИ № ІІ-„за училище” в кв. 226: Средноденонощен дебит на черпане:  – до 1,4л/сек. за 212дни. Максимален среден дебит на черпене: до 4,5л/сек. от 5ч. 30мин. до 11ч.  и от 15часа до 17часа. Годишен обем на черпене:  до 25643,5куб.м./годишно. Период на черпане: от 01.10. до 30.04. за 212 календарни дни. От сондаж № 3 «Мизивнка» за сградата в УПИ № VІІІ-„за детска градина” в кв. 281: Средноденонощен дебит на черпане:  – до 0,5л/сек. за 212дни. Максимален среден дебит на черпене: до 1,6л/сек. от 5ч. 30мин. до 11ч.  и от 15часа до 17часа. Годишен обем на черпене:  до 9158куб.м./годишно. Период на черпане: от 01.10. до 30.04. за 212 календарни дни. 2. Ползването на минерална вода е безвъзмездно. 3.Възлага изпълнението на решението на Кмета на община Велинград.   Г.Христозов М.Полежански Спряно е изпълне-нието на решението поради заведено дело от Басейнова дирекция. Делото е в ВАС.
337/31.10.2013г. 1.Задължава „МБАЛ – Велинград” ЕООД гр.Велинград търговско дружество със 100% общинско участие да оборудва за своя сметка медицинска апаратура за Специален автомобил    модел  Мерцедес Спринтер 412 Д дарен на Община Велинград с договор за дарение №22 от 28.01.2008г. 2.Задължава Управителя на „МБАЛ-Велинград” ЕООД гр.Велинград да изпълни т.1 в срок до 31.12.2013г. 3.Задължава Общинска администрация да започне процедура по регистрация на автомобила и на заседанието през м.ноември да предложи законова форма за ползване на специализирания автомобил. Възлага изпълнението на решението на Управителя на „МБАЛ-Велинград”ЕООД.   Управител МБАЛ По т.1 –Управителят на МБАЛ е в готовност да се оборудва линейката, след регистрацията й.   По т.2 Налага се да се извърши нотариална заверка на договора за дарение. Полагат се усилия да се открие дарителят и съпругата му за полагане на подписи пред нотариуса.
413/18.12.2013г. 1.Предоставя за управление на Кметство Сърница специален автомобил Линейка Мерцедес Спринтер 412 Д. 2. Задължава        Кмета на Сърница да сключи договор за съвместно ползване с управителя на ‘МБАЛ- Велинград’ дружество със 100% общинско участие, на специален автомобил Линейка Мерцедес Спринтер 412 Д 3.Договорът по т.2 да бъде сключен до 31.12.2013 и да бъде със срок от 10 /десет/ години. Възлага изпълнението на решението на  Кмета на Община Велинград Г.Янев Няма сключен договор. Очаква се регистрация на автомобила.
14/30.01.2014г. 1.Отпуска сумата от 2500лв. от Бюджета на Община Велинград за 2014г. за заплащане на 50% от сумата за отпечатване на книга „Календар на издирените записани имена, дати и събития за родния край Велинград” с автор Никола Делиев. 2. Средствата да се осигурят от преизпълнение на местни приходи. 3.Задължава Автора на книгата да предостави на Община Велинград 100 /сто/ книги.   Ф.Ангелов Неизпълнено, поради липса на финансов ресурс.
 
Коментарите са изключени!