Сесия 2014-10-30

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Одобряване на Общ устройствен план /ОУП/ на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №330

Докл.:арх.Т.Енев

 1. Попълване на нови имоти в кадастралния план на Велинград и ЧИПРЗ в кв.229 по плана на гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ №331

Докл.:арх.Т.Енев

 1. Изменение и допълнение на Решение №299/25.09.2014г. на ОбС-Велинград относно предоставяне на „ВКТВ” ЕООД-Велинград стопанисването на обект „Топлопровод за минерална вода „Чепино” с помпена станция”.  РЕШЕНИЕ №332

Докл.:Ал.Керина

 1. Отпускане на персонална пенсия на Краси Бориславов Маджиров от с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №333

Докл.:инж.юрист Ст.Кърпачева

 1. Изменение и допълнение на Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2014г. РЕШЕНИЕ №334

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. РЕШЕНИЕ №335

Докл.:Г.Янев

 1. Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща УПИ №ХІІ-общински-79 в кв.9 по плана на с.Долна Дъбева, Община Велинград на собственика на законно построена къща и определяне пазарна цена на имота. РЕШЕНИЕ №336

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

 1. Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща УПИ №ІІ-155-общ., находяща се в кв.10 по плана на с.Медени поляни, Община Велинград на собствениците на законно построена сграда върху нея и определяне пазарна цена на имота. РЕШЕНИЕ №337

Докл.:М.Белухова, Г.Янев

 1. Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ №ІV, находяща се в кв.4 по плана на с.Медени поляни, Община Велинград на собствениците на законно построена сграда върху нея и определяне пазарна цена на имота. РЕШЕНИЕ №338

Докл.:М.Белухова, Г.Янев

 1. Прекратяване на съсобственост върху УПИ №ХХ-2142,6923 „За жил.строителство, търговия и услуги” в кв.221 по плана на гр.Велинград, чрез продажба частта на общината и определяне на пазарна цена на общинския имот. РЕШЕНИЕ №339

Докл.:М.Белухова, Г.Янев

 1. Прекратяване на съсобственост в УПИ №1-137, кв.8 по плана на гр.Сърница чрез продажба частта на общината и определяне на пазарна цена на общинската част от имота. РЕШЕНИЕ №340

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

 1. Прекратяване на съсобственост в УПИ №І-6817 – „За хлебопекарна и магазин” в кв.2261 по плана на гр.Велинград чрез продажба частта на общината и определяне на пазарна цена на общинската част от имота. РЕШЕНИЕ №341

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

 1. Прекратяване на съсобственост в УПИ №ХІІІ-общ. в кв.9 по плана на с.Долна Дъбева, Община Велинград чрез продажба частта на общината и определяне на пазарна цена на общинската част от имота. РЕШЕНИЕ №342

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

 1. Продажба чрез публично оповестен конкурс или търг на 3бр. УПИ в кв.207А по плана на гр.Велинград и определяне на пазарни цени за продажбата им. РЕШЕНИЕ №343

Докл.:М.Белухова, Г.Янев

 1. Даване съгласие за учредяване право на прокарване – сервитут на съществуващ водопровод за минерална вода на „СБР-НК”ЕАД за обект „Курортна поликлиника” в кв.361 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №344

Докл.:инж.М.Полежански, Г.Янев

 1. Удължаване срок на договор за наем на общински имот сключен между Община Велинград и ЕТ „Джемал Зекрия-Кифлата”. РЕШЕНИЕ №345

Докл.:Г.Янев

 1. Извършване замяна на общински земеделски имот в м.”Гръчки дол”, собственост на Величка Мицикулева. РЕШЕНИЕ №346

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Одобряване пазарната оценка на ПИ в местността „Кемера” по КВС на землище с.Грашево. РЕШЕНИЕ №347

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Одобряване пазарната оценка на ПИ в м.”Голямо блато” по КВС на землище гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №348

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци на Ангел Димитров Перчинков. РЕШЕНИЕ №349

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци на Алиш Мустафов Трончев. РЕШЕНИЕ №350

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци на Георги Кръстев Балтаджиев. РЕШЕНИЕ №351

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци на Мустафа Асанов Пехливанов. РЕШЕНИЕ №352

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Ахмед Ибриямов Налбантов. РЕШЕНИЕ №353

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци на Мустафа Мехмедов Хаджиосманов. РЕШЕНИЕ №354

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци на Фатиме Мехмедова Бабечка. РЕШЕНИЕ №355

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Продажба на общински недвижим имот – ПИ №024161 в м.”Реката” по КВС на с.Медени поляни и одобряване на оценка от лицензиран оценител. РЕШЕНИЕ №356

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Продажба на общински недвижим имот ПИ №024162 в м.”Реката” по КВС на с.Медени поляни и одобряване на оценка от лицензиран оценител. РЕШЕНИЕ №357

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Продажба на общински недвижим имот ПИ №024152 в м.”Реката” по КВС на с.Медени поляни и одобряване на оценка от лицензиран оценител. РЕШЕНИЕ №358

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Изработване на ПУП-парцеларен план за трасе на полустационарен  ски-влек в м.”Старина” по КВС на с.Юндола, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №359

Докл.:инж.И.Николов

 1. Изработване на ПУП-парцеларен план за прокарване на трасе на нова подземна кабелна линия в м.”Чолаков чучур” землище Велинград. РЕШЕНИЕ №360

Докл.:инж.И.Николов

 1. ПУП-план за регулация относно промяна на предназначението на земи и гори ДГТ на поз.имот пл.№000008 по КВС на с.Юндола. РЕШЕНИЕ №361

Докл.:инж.И.Николов

 1. Изработване на ПУП – план за регулация относно предназначението на земи и гори ДГТна поземлен имот пл.№000011 по КВС на с.Юндола и УПИ в кв.35 по плана на с.Юндола. РЕШЕНИЕ №362

Докл.:инж.И.Николов

 1. Изработване на ПУП – план за регулация относно промяна предназначението на земи и гори ДГТ на поз.имот пл.№000101 м.”Филибийска поляна” по КВС на с.Пашово, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №363

Докл.:инж.И.Николов

 1. Изработване на ПУП – план за регулация относно промяна на предназначението на земи и гори ДГТ на поз.имот пл.№000049 м.Юндола, по КВС на с.Света Петка. РЕШЕНИЕ №364

Докл.:инж.И.Николов

 1. Попълване на кадастралния план с верни имотни граници на нов ПИ 1195-общ.в кв.17 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №365

Докл.:А.Байрактар, инж.И.Николов

 1. ПУП –план за изменение на уличната регулация на УПИ в кв.332 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №366 

Докл.:Д.Кондева, инж.И.Николов

 1. Одобряване на ПУП за промяна предназначението на част от имот-горска територия за обект „Хидротехнически и площадков енергиен обект” към „Лечебно-възстановителна база на Народното събрание”.  РЕШЕНИЕ №367

Докл.:инж.И.Николов

 1. Разрешение за изработване на ПУП-ЧИ на плана за регулация и застрояване в м.”Копчелево блато” в землището на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №368

Докл.:инж.И.Николов

 1. Разрешение за изработване на ПУП на плана за регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделска земя и ПУП –ПП за трасета на електрозахранване и водоснабдяване на ПИ 140024 в м.”Копчелево блато”. РЕШЕНИЕ №369

Докл.:инж.И.Николов

 1. Даване съгласие за изготвен проект за частично изменение на влязъл в сила ПУП-план за регулация в кв.414Б и на общински имот в кв.414 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №370

Докл.:инж.Д.Кафеджиева,инж.И.Николов

 1. Съобщаване на ПУП-ПР нов план за регулация на част от гр.Велинград, включващ кадастрални райони 505,506 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №371

Докл.:инж.Д.Кафеджиева,инж.И.Николов

 1. Съобщаване на ПУП –ПР нов план за улична и дворищна регулация на част от гр.Велинград, включващ кадастрални райони 507 и 508 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №372

Докл.:инж.Д.Кафеджиева,инж.И.Николов

 1. Даване съгласие по изработен проект за частично изменение на влязъл в сила ПУП в кв.10 по плана на с.Света Петка. РЕШЕНИЕ №373

Докл.:инж.Д.Кафеджиева,инж.И.Николов

 1. Даване съгласие по изработен проект за частично изменение на влязъл в сила ПУП-план за регулация в кв.1 по плана на с.Света Петка. РЕШЕНИЕ №374

Докл.:инж.Д.Кафеджиева,инж.И.Николов

 1. Даване съгласие за сключване на предварителен договор между Община Велинград и собственик на УПИ в кв.9 по плана на с.Долна Дъбева и  съгласие за изработен проект за изменение на влязъл в сила ПУП-план за регулация. РЕШЕНИЕ №375

Докл.:инж.Д.Кафеджиева,инж.И.Николов

 1. Съобщаване на проект за частично изменение на влязъл в сила ПУП-план за регулация, засягащ част от кв.6 и от кв.1 по плана на с.Всемирци. РЕШЕНИЕ №376

Докл.:инж.Д.Кафеджиева,инж.И.Николов

 1. Даване съгласие относно проект за ЧИПРЗ на УПИ І-„Фурна” в кв.9 по плана на с.Абланица. РЕШЕНИЕ №377

Докл.:С.Бошнак, инж.И.Николов

 1. Даване съгласие за проект за ЧИПРЗ на УПИ ІХ – търговия и услуги в кв.9 по плана на с.Медени поляни. РЕШЕНИЕ №378

Докл.:С.Бошнак, инж.И.Николов

 1. Даване съгласие за изготвен проект за ЧИПР на УПИ І – „Общежитие” в кв.6 по плана на с.Медени поляни. РЕШЕНИЕ №379

Докл.:С.Бошнак, инж.И.Николов

 1. По Програмата за работа на ОбС – Велинград:

51.1.Отчет за подготовката на пътната мрежа в Община Велинград за зимни условия, както и на извършените дейности по ремонта и асфалтирането на общинските пътища и улици през летния сезон.

      51.2.Определяне размера на местните данъци и такси за финансовата 2015г. Анализ размера на прилаганите такси и цени на услуги – не представен.

      51.3.Разглеждане на молба от Красимира и Красимир Дивакови от гр.Велинград.

 52.Удължаване срок на договор за наем на общински имот сключен между Община     Велинград и ЕТ „Милчо Милев”. РЕШЕНИЕ №380

 53. Даване съгласие относно ПУП- ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя в м.”Горна Мариница”, землище на с.Драгиново, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №381

Коментарите са изключени!