РЕШЕНИЕ №330

Относно: Одобряване на Общ устройствен план /ОУП/ на Община Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.11 и т.12 и ал.2 от ЗМСМА, чл.103, ал.1, т.1,чл104, ал.1 и ал.21 чл.105 т.1, чл.106, чл.126 ал.4 и  чл.127 ал.6 от ЗУТ,  Протокол от проведено на 21.10.2014г- ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ОУП и Екологичната оценка към него по чл.127 ал.1 от ЗУТ; Решение №1 от Протокол №7/22.10.2014г. на ЕСУТ при Община Велинград по чл.127 ал.3 от ЗУТ, Изпълнени съгласувателни процедури по чл.127, ал.2, т.2 от ЗУТ за положителни становища и съгласувания на Окончателния вариант на ОУП на Община Велинград:

А).  Получени са съгласувателни писма от РИОСВ – Благоевград- и РИОСВ – Смолян за изготвянето на ДОС- Доклад за оценка на съвместимост – относно трансгранични въздействия на ОУП – Велинград.

Б). Получено е одобрително Становище на ОУП от EVN – BULGARIA-изх.№64/01.07.2009г.

В). Получено е одобрително Становище на ОУП от Басейнова дирекция – ИБР – Пловдив-изх.№ВК-01-95/02.07.2009г(наш вх.№004-08-124/06.07.2009г).

Г). Получено е одобрително Становище на ОУП от Басейнова дирекция – ЗБР – Благоевград изх.№РД-11-110/01.12.2009г.(наш вх.№004-08-209/04.12.2009г).

Д). Получено е одобрително Становище на ОУП от „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” – Велинград-изх.№275/07.07.2009г(наш вх.№028-01-408/08.07.2009г.);

Е). Получено е одобрително Становище на ОУП от Районна служба „Противопожарна безопасност и защита на населението” – Велинград-изх.№Вг-903/16.07.2009г.(наш вх.№013-01-25/21.07.2009г.)

Ж). Получено е одобрително Становище на ОУП от  Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве –РИОКОЗ-РЗИ- Пазарджик(д-р Фани Петрова)- изх.№3217/14.07.2009г.(наш вх.№009-01-49/15.07.2009г)

З). Със Съгласувателно становище№1-1/2012г писмо изх.№КД-01-2639/20.12.2012г (наш вх.№009-01-171/27.12.2012г) РИОСВ –Пазарджик СЪГЛАСУВА ОУП на Община Велинград по Доклада за оценка на съвместимост на екип орнитолози по Директивата за местообитанията, която припокрива защитена зона по Директива за птиците и  за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, който Доклад неизменна част от процедурата по съгласуване на изготвената Екологична  Оценка (ЕО) на ОУП- съгласувана с Положително становище

И).С писмо изх.№07-334/23.04.2013г (наш вх.№004-04-12/25.04.2013г.) Министър на земеделието и храните-МЗХ-София(зам.министър Снежана Благоева) съгласува проект на ОУП община-Велинград.

К).Финализира се и процедура по съгласуване на ОУП в Изпълнителна агенция по горите-София с писмо изх.№ИАГ-24809/18.07.2014г(наш вх.№005-00-569/24.07.2014г) на Изп.директор на ИАГ-София(инж.Григор Гогов),

и Доклад на Кмета на Община Велинград за приемане на Общ устройствен план на Община Велинград-вх.№029-03-358/Х.2014г. и след проведеното гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

ОДОБРЯВА Общ устройствен план на Община Велинград, със съответните и неизменна част от него:СХЕМИ, ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ за неговото прилагане, както и определените с Общия устройствен план:

1. общата структура на територията- предмет на плана, и преобладаващото предназначение на съставните и структурните части – местоположението и границите на териториите за населени места и селищни образувания; земеделските територии; горските територии; териториите за природозащита; териториите за културно-историческа защита; нарушените територии за възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесено предназначение;

2. общият режим на устройство на всяка от териториите по т. 1 със съответните правила и нормативи;

3. разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение;

4. териториите с публична държавна и с публична общинска собственост и режимът на тяхното устройство;

5.  застрашените от бедствия територии, определени съобразно картите, изготвени по реда на наредбата по чл. 6, ал. 2 и общинските планове по чл. 9, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, както и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита;

6. териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия и естетическо оформяне.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2014г., Протокол №18, точка №1 от дневния ред, по вх. №734/20.10.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!