РЕШЕНИЕ №331

Относно: Попълване на нови имоти в кадастралния план на Велинград и ЧИПРЗ в кв.229 по плана на гр.Велинград.

    Във връзка с  МОЛБА вх.№028-01-87/03.02.2014г от Кмета на Община Велинград и Заявление вх.№034-10-25/13.03.2014г за отстраняване на пропуск в Кадастралния план на Велинград, касаещ ОТРАЗЯВАНЕ В КАДАСТРАЛНИЯ ПЛАН НА ИМОТ-ДЕРЕ „ВЛАСА”- Публична общинска собственост- с ширина 5м и площ=535кв.м.(съгласно Решение №10/13.0.2.2002г на Общински съвет-Велинград) и МОЛБА ОТ “ТЕРМА-ВЕЛ”ООД-ВЕЛИНГРАД С  УПРАВИТЕЛ:  ГЕОРГИ СТОИМЕНОВ БАНЕВ; и на основание чл.21,ал.1,т.8 и т.11 и ал.2 от ЗМСМА; чл.128 ал.3, чл.134 ал.2 т.2  от ЗУТ; и на основание ; чл.6, ал.1 и ал.3, чл.8 ал.1 и чл.11 ал.1 от ЗОС, Писмо изх.№Вг-1023-00-846/06.10.2014г.(наш вх.№008-03-101/08.10.2014г) на РДНСК-Пазарджик(инж.Р.Райчев) и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

1.Общински съвет-Велинград, в качеството си на орган Управляващ общинската собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ за обособяване на ПЕТ НОВИ имота:

 • Имот пл.№8227(за сметка на част от имот пл.№1520 ) с площ=1766м2- поради отпаднала необходимост се актува като Частна общинска собственост
 • Имот пл.№8228(за сметка на част от имот пл.№1520 ) с площ=948м2- – поради отпаднала необходимост се актува като Частна общинска собственост и
 • Имот пл.№8794(за сметка на част от имот пл.№1520 ) с площ=446м2 и ширина=5м- Публична общинска собственост –ДЕРЕ „ВЛАСА” – (съгласно Приложение №1 )

                                                          и

 • Имот пл.№8795(за сметка на част от имот пл.№7178) с площ=939м2-   собственост на“ТЕРМА-ВЕЛ”ООД- ВЕЛИНГРАД
 • Имот пл.№8793-общ(за сметка на част от имот пл.№7178) с площ=535м2 и ширина=5м- се актува  Публична общинска собственост –ДЕРЕ „ВЛАСА” (съгласно Приложение №2)

2.Дава съгласие за изменение на  Плана за регулация и Застрояване в кв.229 на Велинград, като:Образува

 • НОВ упи ІV.-1520”За СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ”-с площ=1348м2-Публична Общинска собственост
 • НОВ упи VІ.-1521”За РЕКРЕАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ, КУРОРТЕН ОТДИХ И УСЛУГИ”-с площ=628м2-  Публична Общинска собственост
 • НОВ упи ХХІ.-8795,8228“ЗА ХОТЕЛ, РЕСТОРАНТ, ПЛУВЕН БАСЕЙН И АТРАКЦИОННИ   ЗАВЕДЕНИЯ”-с площ=939м2+948м2=1887м2  -в съсобственост
 • НОВ упи ХІХ.-7178,8227”За “ЗА ХОТЕЛ, РЕСТОРАНТ, ПЛУВЕН БАСЕЙН И АТРАКЦИОННО    ЗАВЕДЕНИЯ”-с площ=4362м2+1766м2=6128м2  -в съсобственост

съгласно приложената скица-проект със зелен цвят – (Приложение №3)  и съответните петна за застрояване(застройка) –  съответно

 • за  упи ХІХ.-7178,8227 при Кпл.70%, Кинт.=1,5, Коз.=30%, Етажност – до 4 етажа , Нсреха до 12,0м–  и
 • за упи ХХІ.-8795,8228 при Кпл.60%, Кинт.=1,2, Коз.=40%, Етажност – до 3 етажа , Нсреха до 10,0м–

показана в червен цвят(Приложение №4).

3.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2014г., Протокол №18, точка №2 от дневния ред, по вх. №744/21.10.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!