РЕШЕНИЕ №332

Относно: Изменение и допълнение на Решение №299/25.09.2014г. на ОбС-Велинград относно предоставяне на „ВКТВ” ЕООД-Велинград стопанисването на обект „Топлопровод за минерална вода „Чепино” с помпена станция”.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, с цел изменение и допълнение на Решение №299/25.09.2014г. на Общински съвет Велинград за предоставяне на „ВКТВ” ЕООД- Велинград стопанисването на обект „Топлопровод за минерална вода „Чепино” с помпена станция”, и във връзка с предмета на дейност и компетенции на търговското дружество със сто процента общинско участие „ВКТВ” ЕООД- Велинград и спецификата на обекта, както и обстоятелството, че „ВКТВ” ЕООД се явява единствения ВиК оператор на територията на община Велинград и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

Изменя и допълва т.3 на Решение №299/25.09.2014г. както следва:

Вместо:

„Прехвърлянето на обекта да стане след монтиране на помпите от община Велинград”

да се чете:

„Прехвърлянето на обекта да стане след монтиране на помпите от ВКТВ” ЕООД Велинград.

 

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2014г., Протокол №18, точка №3 от дневния ред, по вх. №688/14.10.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!