РЕШЕНИЕ №333

Относно: Отпускане на персонална пенсия на Краси Бориславов Маджиров от с.Драгиново.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.7, ал.4, т.3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж, във връзка с чл.7, ал.2, т.1 от НПОС, чл.92 от Кодекс за социално осигуряване,  подадено заявление с вх.№032-02-1622/29.09.2014г.и след проведеното гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            Внася предложение за отпускане на персонална пенсия на Краси Бориславов Маджиров с ЕГН -……………. и адрес:с.Драгиново, Община Велинград, ул.”Александър Стамболийски” №14.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2014г., Протокол №18, точка №4 от дневния ред, по вх. №707/16.10.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!