РЕШЕНИЕ №334

Относно: Изменение и допълнение на Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2014г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и с цел изменение и допълнение на програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2014г., след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

17

0

7

24

29

            Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

  1. Дава съгласие с така предложените изменение и допълнение  на «Програма за капиталови разходи на община Велинград за 2014г».

  1. Отменя точки от «Програма за капиталови разходи на община Велинград за 2014г» в раздел «Б», параграф 5100, точки 6, 10, 11; параграф 5200, точка 2 и в раздел «В», параграф 5200, точки 1 и 2.

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2014г.

№ по ред

Наименование на обекта План 2014г. /лева/ Източници на финансиране Забележ ка
Субсидия  от РБ /лева/ Собствени приходи /лева/ Преходен остатък /лева/ Други /лева/
  /лева/ § 40 /лева/

Б.

Придобиване на ДМА през 2014г. /нови обекти/ 3 893 787 670 781

1 121 035

8 550 328 332 1 765 089  

I

Основен ремонт – § 5100 3 051 020 377 800 769 232 0 328 332 1 575 656  

6.

Ремонт и подмяна улично осветление на бул. Съединение 50 000 50 000          

10

Ремонт водопроводна мрежа с Рохлево 10 000 10 000          

11

Ремонт канализация с. Бирково 10 000 10 000          

I I.

Придобиване на ДМА – §5200 118 181 118 181 0 0 0 0  

Функция 06: Жилищно строителство, благоустрояване 48 696 48 696 0 0 0 0  

2.

Изграждане водоем в с. Боровиново 21 326 21 326         Съгласно Договор

В.

Резерв за непредвидени и неотложни работи 38 210 38 210 0 0 0 0  

I I.

Придобиване на ДМА – §5200 38 210 38 210 0 0 0 0  

Функция 06: Жилищно строителство, благоустрояване 17 695 17 695 0 0 0 0  

1.

Изграждане символ на гр. Велинград 17 695 17 695          

Функция 08: Икономически дейности и услуги 20 515 20 515 0 0 0 0  

2.

Изграждане път с. Света Петка – с. Всемирци 20 515 20 515          

  1. Приема нови точки в следствие преразпределяне средства от целева субсидия за капиталови разходи, както следва  :

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2014г.

№ по ред

Наименование на обекта План 2014г. /лева/ Източници на финансиране Забележка
Субсидия  от РБ /лева/ Собствени приходи /лева/ Преходен остатък /лева/ Други /лева/
  /лева/ § 40 /лева/

Б.

Придобиване на ДМА през 2014г. /нови обекти/    

 

 

 

   

I I.

Придобиване на ДМА – §5200              

Функция 06: Жилищно строителство, благоустрояване     0 0 0 0  

Изграждане на вентилационна система на закрит плувен басейн, гр. Велинград 11 425 11 425          

Закопуване на тръби за подмяна и ремонт на водопроводна мрежа на гр. Велинград 70 000 70 000          

I I I

Придобиване на нематериални ДА – §5300              

Функция 06: Жилищно строителство, благоустрояване     0 0 0 0  

Обследване и даване техническо решение за изграждане на 4 /четири/ броя хидротехнически съоръжения /фонтани/ в гр. Велинград 24 000 24 000          

В.

Резерв за непредвидени и неотложни работи 38 210 38 210 0 0 0 0  

I I I

Придобиване на нематериални ДА – §5300 38 210 38 210 0 0 0 0  

Функция 08: Икономически дейности и услуги 38 210 38 210 0 0 0 0  

10.

Изготвяне проекти на общинска пътна мрежа в направления –1. м. Кемера – с. Абланица – с. Цветино – с. Горна Дъбева;2. м. Селище – с. Побит камък – с. Медени поляни – Горелци – Шаренци; 3. с. Пашови – с. Кандьови; 4. с. Св. Петка – с. Далова  5. с Кръстава – Грънчарица11 км, за общо55 км. 38 210 38 210          

4. Изменя точки, както следва:

     4.1 Раздел «А»: § 5100 – точка 6; § 5300 – точка 3;

     4.2 Раздел «Б»: § 5100 – точки 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24; § 5200 – точки 1 и 4; § 5300 – точка 10;                                                                                                                        

ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2014г.

 

№ по ред

Наименование на обекта План 2014г. /лева/ Източници на финансиране Забележка
Субсидия  от РБ /лева/ Собствени приходи /лева/ Преходен остатък /лева/ Други /лева/
  /лева/ § 40 /лева/

А

Не разплатени задължения към 01.01.2014г. / стари задължения/ 451 659 55 209 105 000 291 450 0 0  

I

Основен ремонт – § 5100 371 929 50 529 105 000 216 400 0 0  

Функция 06: Жилищно строителство, благоустрояване 339 140 50 529 105 000 183 611 0 0  

6.

Ремонт на улици гр. Велинград 183 611     77 390   106 221 Стари задължения

ІІІ

Придобиване на нематериални ДА – §5300 55 050 0 0 55 050 0 0  

Функция 06: Жилищно строителство, благоустрояване 55 050 0 0 55 050 0 0  

3.

Изготвяне проект канализация на с. Драгиново 33 400     27 400   6 000 Стари задължения

Б.

Придобиване на ДМА през 2014г. /нови обекти/ 3 838 362 635 356

1 101 035

8 550

328 332

1 765 089  

I

Основен ремонт – § 5100 2 946 961 293 741 749 232 0

328 332

1 575 656  

Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности 68249 21 326

46923

0

0

0

 

13.

Ремонт покрив на читалище “Св. Св. Кирил и Методи” в кв. Чепино, гр. Велинград 21 326 21 326

 

Функция 08: Икономически дейности и услуги 282 415 262 415

20 000

0

0

0

 

15.

Ремонт път гр. Сърница  /к. Романтика- Орлино/ 62 675 62 675         Общинска пътна мрежа

16.

Ремонт път с. Света Петка – с. Долна Дъбева – Алендарова 13 362 13 362         Общинска пътна мрежа

17.

Ремонт на път Селище – с. Медени поляни 31 304 31 304         Общинска пътна мрежа

18.

Ремонт на път Велинград – с. Драгиново 44 627 44 627         Общинска пътна мрежа

19.

Ремонт път ІІІ-843 – Орлино 13 925 13 925         Общинска пътна мрежа

20.

Ремонт път ІІІ-843 Грънчарица – с. Крастава 46 752 26 752 20 000       Общинска пътна мрежа

21.

Ремонт път ІІІ-843 – с. Грашево 26 764 26 764         Общинска пътна мрежа

22.

Ремонт път с. Рохлево 8 951 8 951         Общинска пътна мрежа

23.

Ремонт път с. Чолаково 8 923 8 923         Общинска пътна мрежа

24.

Ремонт на път с. Аврамово – с. Кръстава 22 632 22 632         Общинска пътна мрежа

I I.

Придобиване на ДМА – §5200 205 025 205 025 0 0 0 0  

Функция 06: Жилищно строителство, благоустрояване 115 065 115 065 0 0 0 0  

1.

Изграждане символ на гр. Велинград 40 000 40 000          

Функция 08: Икономически дейности и услуги 89 960 89 960 0 0 0 0  

4.

Изграждане път с. Света Петка – с. Всемирци 89 960 89 960         Общинска пътна мрежа

I I I

Придобиване на нематериални ДА – §5300 686 376 136 590 351 803 8 550 0 189 433  

Функция 08: Икономически дейности и услуги 61 790 61 790 0 0 0 0  

10.

Изготвяне проекти на общинска пътна мрежа в направления –1. м. Кемера – с. Абланица – с. Цветино – с. Горна Дъбева;2. м. Селище – с. Побит камък – с. Медени поляни – Горелци – Шаренци; 3. с. Пашови – с. Кандьови; 4. с. Св. Петка – с. Далова  5. с Кръстава – Грънчарица11 км, за общо55 км. 46 790 46 790         Общинска пътна мрежа

5. Приема увеличение на «Програма за капиталови разходи на община Велинград за 2014г» с 1 428 /хиляда четиристотин двадесет и осем/  лева от преизпълнение на собствени приходи.

5.1. Разпределя сумата от 1 428 /хиляда четиристотин двадесет и осем/ лева, както следва:

- 1 428 /хиляда четиристотин двадесет и осем/ лева за закопуване на стерилизатор – сушилня за ЦДГ «Еделвайс» гр. Велинград;

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2014г., Протокол №18, точка №5 от дневния ред, по вх. №721/20.10.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                                                                            /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!