РЕШЕНИЕ №335

Относно: Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.9 и ал.10 от ЗОС и във връзка с чл.13, ал.3 от НРПРУОИ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

   1. Одобрява допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Велинград през2014 г., както следва:

В част „Продажби, т.2. По чл.35, ал.3 (продажба на терени, върху които е реализирано ОПС), с текста: УПИ ХІІ-общ., целия с площ т955 кв.м., имот №79 в кв.9 по плана на с. Долна Дъбева, АЧОС №824/23.09.2014 г.

В абз. „при подаване на заявления от собственици на законно построени сгради” с текста: УПИ ІІ-155-общ., целия с площ от 817 кв.м. в кв.10 по плана на с. Медени поляни, АЧОС №835/03.10.2014 г.

УПИ ІV целият с площ от 470 кв.м. в кв.4 по плана на с. Медени поляни, АЧОС№ 836/,3.10.2014 г.

В част „замяна и прекратяване на съсобственост”, т.2 Прекратяване на съсобственост, т.2.1. С физически и юридически лица, буква /е/ при подаване на заявление с текста:

150/4350 ид.ч. от УПИ І-6817- за хлебопекарна и магазин в кв.226 по плана на Велинград, АЧОС №828/23.09.2014 г.

344/1033 ид.ч.от УПИ ХІІІ- общ., целия с площ от 1 033 кв.м. в кв.9 по плана на с. Долна Дъбева, АЧОС №825/23.09.2014 г.

Предложение за промяна на начина на разпореждане в Програма  за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Велинград през2014 г., като текста:” УПИ ІІ-общ., целият с площ от 322 кв.м. в кв. 207а по плана на Велинград, АЧОС №757/17.02.2014 г.  от т.2 „Прекратяване на собственост” се премести в част „Продажби по т.1. По чл.35, ал.1 /публични търгове и конкурси/ имоти във Велинград

(Обявено на табло за обяви на ОА под №279/03.10.2014 г. и на интернет страницата на Общината)

В част „замяна и прекратяване на съсобственост”, т.2 Прекратяване на съсобственост, т.2.1. С физически и юридически лица, буква /е/ при подаване на заявление с текста:  Имот, пл. №1200 с площ от 36 кв.м., попадащ в УПИ І, отреден за имот №137 в кв.8 по плана на гр. Сърница, АЧОС№836/14.10.2014

(Обявено на табло за обяви на ОА под №280/15.10.2014 г. и на интернет страницата на Общината)

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2014г., Протокол №18, точка №6 от дневния ред, по вх. №722/20.10.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!