РЕШЕНИЕ №336

Относно: Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща УПИ №ХІІ-общински-79 в кв.9 по плана на с.Долна Дъбева, Община Велинград на собственика на законно построена къща и определяне пазарна цена на имота.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.43, ал.1 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, Доклад и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

19

0

0

19

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1.Продава  недвижим имот-частна общинска собственост, а именно:

 -УПИ №  ХІІ ( дванадесет  – римско) – общински – 79 (седемдесет и девет)  с площ 955 кв.м. (деветстотин петдесет и пет  кв. м.) ,находящ се в кв. 9 (девет) по плана на с. Долна Дъбева, кметство Света Петка, общ.Велинград, съгласно АЧОС № 824/23.09.2014год. на МЕХМЕД  ТЕФИК  МОХАМЕД, собственик на  къща построен въз основа на учредено право на строеж върху общинска земя,съгласно Договор от 15.02.1989 год..

             2.Определя пазарна цена на имота, описан подробно в т.1 в размер на 5432,80 лв. (пет хиляди четиристотин тридесет и два лв. и 0,80 ст.) с ДДС въз основа на пазарна оценка по оценителен протокол от 02.10.2014год. на лицензиран оценител”Комплексинвест”ООД-Пазарджик. .

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2014г., Протокол №18, точка №7 от дневния ред, по вх. №680/10.10.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!