РЕШЕНИЕ №337

Относно: Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща УПИ №ІІ-155-общ., находяща се в кв.10 по плана на с.Медени поляни, Община Велинград на собствениците на законно построена сграда върху нея и определяне пазарна цена на имота.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.43, ал.1 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, Доклад и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

20

0

0

20

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

1.Продава  недвижим имот-частна общинска собственост,а именно:

 -УПИ №ІІ (две-римско)-155 (сто петдесет и пет)общ.” с площ 817(осемстотин и седемнадесет) кв.м., находящ се в кв.10 (десет) по плана на с.Медени поляни, общ.Велинград, съгласно АЧОС №835/03.10.2014 год.  на АХМЕД ЕШРЕФ ДВУЯК И ФАТМЕ АХМЕДОВА ДВУЯКОВА, собственици на  законно построена жилищна сграда-къща,съгл. Нотариален акт №39; томІІ; рег.№1440; н.дело№230/12.09.2014г., вписан в Служба по вписвания към Районен съд Велинград с вх.рег.№1565, Дв.вх.рег.№1552, Акт№196, том V на 12.09.2014год.

  2.Определя пазарна цена на имота ,описан подробно в т.1 в размер на 3636(три хиляди шестстотин тридесет и шест)лв. с ДДС въз основа на пазарна оценка по оценителен протокол от 09.10.2014год. на лицензиран оценител”Комплексинвест”ООД-Пазарджик за заплащане от Ахмед Ешреф Двуяк и Фатме Ахмедова Двуякова..

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2014г., Протокол №18, точка №8 от дневния ред, по вх. №686/14.10.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!