РЕШЕНИЕ №338

Относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ №ІV, находяща се в кв.4 по плана на с.Медени поляни, Община Велинград на собствениците на законно построена сграда върху нея и определяне пазарна цена на имота.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.43, ал.1 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, Доклад и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1.Продава  недвижим имот-частна общинска собственост, а именно:

 -УПИ №ІV (четири-римско) с площ 470 (четиристотин и седемдесет)кв.м., находящ се в кв.4 (четири) по плана на с.Медени поляни, общ.Велинград, съгласно АЧОС №836/03.10.2014 год.  на МЕХМЕД ДЖЕВДЖЕТ МИЗУРСКИ И ДЖЕМИЛЕ МЕХМЕД МИЗУРСКА, собственици на  законно построена жилищна сграда-къща,съгл. Нотариален акт №46; томІІ; рег.№1467; н.дело№236/23.09.2014г., вписан в Служба по вписвания към Районен съд Велинград с вх.рег.№1616, Дв.вх.рег.№1603, Акт№37, том VІ, дело№726/2014г. на 23.09.2014год.

             2.Определя пазарна цена на имота,описан подробно в т.1 в размер на 2088(две хиляди осемдесет и осем)лв. с ДДС въз основа на пазарна оценка по оценителен протокол от 09.10.2014год. на лицензиран оценител ”Комплексинвест” ООД-Пазарджик за заплащане от Мехмед Джевджет Мизурски и Джемиле Мехмед Мизурска .

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2014г., Протокол №18, точка №9 от дневния ред, по вх. №689/14.10.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!