РЕШЕНИЕ №339

Относно:Прекратяване на съсобственост върху УПИ №ХХ-2142,6923 „За жил.строителство, търговия и услуги” в кв.221 по плана на гр.Велинград, чрез продажба частта на общината и определяне на пазарна цена на общинския имот.

На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, Доклад  и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

20

0

0

20

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

             1. Прекратява съсобствеността между ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД и ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ МАВРОВ, ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ МАВРОВ, СТОИЛКА СПАСОВА МАВРОВА  върху  УПИ №ХХ-2142,6923 „за жил.строителство,търговия и услуги”, кв.221 по плана на гр.Велинград, Община Велинград  чрез ПРОДАЖБА  на общински недвижим имот, а именно :

 - имот пл.№2142(две хиляди сто четиридесет и две) с площ 745(седемстотин четиридесет и пет)кв.м.,попадащ в УПИ№ХХ(двадесет-римско)-2142(две хиляди сто четиридесет и две),6923(шест хиляди деветстотин двадесет и три) „за жил.строителство,търговия и услуги” в кв.221 (двеста двадесет и едно) по плана на гр.Велинград, общ.Велинград, частна общинска собственост, съгласно АЧОС №827/23.09.2014 год. на  ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ МАВРОВ, ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ МАВРОВ, СТОИЛКА СПАСОВА МАВРОВА.

 2.Определя пазарна цена на общинския недвижим имот в размер 20 860(двадесет хиляди осемстотин и шестдесет)лв. без ДДС въз основа на пазарна оценка по оценителен доклад от 07.10.  2014г. на лицензиран оценител „Комплексинвест” ООД-Пазарджик за заплащане от Пламен Георгиев Мавров, Васил Георгиев Мавров, Стоилка Спасова Маврова .

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2014г., Протокол №18, точка №10 от дневния ред, по вх. №705/16.10.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!