РЕШЕНИЕ №340

Относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ №1-137, кв.8 по плана на гр.Сърница чрез продажба частта на общината и определяне на пазарна цена на общинската част от имота.

На основание чл.21, ал.1, т.8, ал. 2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, Доклад  и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

19

0

0

19

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1. Прекратява  съсобствеността между Община Велинград и  Реджеп Неби Боза  върху  УПИ № І  (едно  – римско) – 137 (сто тридесет и седем), кв. 8 (осем) по плана на гр. Сърница, общ.Велинград  чрез ПРОДАЖБА  частта на общината, а именно :

            – Имот пл. № 1200  ( хиляда и двеста  ) с площ 36 кв. м. (тридесет и шест кв. м.)  попадащ в УПИ № І  (едно  – римско) – образуван от имот пл. № 137 (сто тридесет и седем)  в квартал  8 (осем) по регулационния план на гр. Сърница, частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 836 / 14.10.2014 год. на  РЕДЖЕП НЕБИ БОЗА .

 2.Определя пазарна цена в размер 324,00 лв. ( триста двадесет и четири  лв. ) без ДДС въз основа на пазарна оценка по оценителен протокол от м. октомври  2014 год. на „Комплексинвест” ООД.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2014г., Протокол №18, точка №11 от дневния ред, по вх. №710/17.10.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!