РЕШЕНИЕ №341

Относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ №І-6817 – „За хлебопекарна и магазин” в кв.2261 по плана на гр.Велинград чрез продажба частта на общината и определяне на пазарна цена на общинската част от имота.

На основание чл.21, ал.1, т.8, ал. 2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, Доклад  и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

20

0

0

20

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

               1. Прекратява  съсобствеността между Община Велинград и „МИГ” ЕООД с управител  ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВЕРГИЕВ  със седалище и адрес на управление – гр. Септември, ул. „20-ТИ АПРИЛ” № 1 върху  УПИ № І ( едно – римско) – 6817 ( шест хиляди осемстотин и седемнадесет ) – „ за хлебопекарна и магазин”, квартал 2261 ( две хиляди двеста шестдесет и едно ) по плана на гр. Велинград  чрез ПРОДАЖБА  частта на общината,а именно :

 - 150 / 4350 идеални части ( сто и петдесет  върху четири хиляди триста и петдесет идеални  части  )  от УПИ № І (едно – римско) – 6817 (шест хиляди осемстотин и седемнадесет) – „ за хлебопекарна и магазин”, квартал 2261 (две хиляди двеста шестдесет и едно) целият с площ 4350 кв.м.  (четири хиляди триста и петдесет  кв. м.)  по плана на гр.Велинград, частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 828/23.09.2014 год. на  „МИГ” ЕООД с управител  ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВЕРГИЕВ  със седалище и адрес на управление – гр. Септември, ул. „20-ТИ АПРИЛ” №1.

 2.Определя пазарна цена в размер 4200,00 лв. (четири хиляди и двеста лв.) без ДДС въз основа на пазарна оценка по оценителен протокол от м.август 2014г. на „Комплексинвест” ООД.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2014г., Протокол №18, точка №12 от дневния ред, по вх. №687/14.10.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!