РЕШЕНИЕ №342

Относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ №ХІІІ-общ. в кв.9 по плана на с.Долна Дъбева, Община Велинград чрез продажба частта на общината и определяне на пазарна цена на общинската част от имота.

На основание чл.21, ал.1, т.8, ал. 2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, Доклад  и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

1. Прекратява  съсобствеността между Община Велинград и МУСА  МЕХМЕД  МОХАМЕД, с.Долна Дъбева, общ.Велинград, върху  УПИ № ХІІІ ( тринадесет – римско) – общ., квартал 9 ( девет ) по плана на с.Долна Дъбева,  чрез ПРОДАЖБА  частта на общината,а именно :

 - 344/1033 идеални части (триста четиридесет и четири  върху хиляда и тридесет и три  идеални  части )  от УПИ № ХІІІ (тринадесет – римско) – общ.,  целият с площ 1033 кв.м.  (хиляда и тридесет и три кв. м.) в 9 (девет) по плана на с. Долна Дъбева, общ. Велинград, частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 825 / 23.09.2014 год. на  МУСА  МЕХМЕД  МОХАМЕД.

            2.Определя пазарна цена в размер 1376,00 лв. (хиляда триста седемдесет и шест  лв.) без ДДС въз основа на пазарна оценка по оценителен протокол от м. септември  2014 год. на „Комплексинвест” ООД.

 

           

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2014г., Протокол №18, точка №13 от дневния ред, по вх. №681/10.10.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!