РЕШЕНИЕ №343

Относно: Продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на 3бр. УПИ в кв.207А по плана на гр.Велинград и определяне на пазарни цени за продажбата им.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост/ЗОС/, чл.42, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград по чл.8, ал.2 от ЗОС, Доклад и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

1.Открива процедура за ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ   на 3 бр. (три броя) урегулирани  поземлени  имоти по плана на гр.Велинград, общ.Велинград:

-          УПИ№І(едно-римско)-8932(осем хиляди деветстотин тридесет и две),кв.207А(двеста и седем А) с площ 444(четиристотин четиридесет и четири) кв.м., общинска собственост, съгласно  АЧОС №756/03.02.2014год.

-          УПИ№ІІ(две-римско)–8933(осем хиляди деветстотин тридесет и три),кв.207А(двеста и седем А) с площ 322(триста двадесет и два)кв.м., общинска собственост, съгласно  АЧОС №757/17.02.2014год.

-          УПИ№ХV(петнадесет-римско)–8931(осем хиляди деветстотин тридесет и едно),кв.207А(двеста и седем А) с площ 352(триста петдесет и два)кв.м., общинска собственост, съгласно  АЧОС №758/03.02.2014год.

2.Определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка на „Комплексинвест”ООД-гр.Пазарджик от 14.10.2014год. като начална цена за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на урегулираните поземлени имоти,както следва:

 -   УПИ№І(едно-римско)-8932(осем хиляди деветстотин тридесет и две),кв.207 А(двеста и седем    А) по плана на гр.Велинград , община Велинград в размер на  22 200лв.(двадесет и две хиляди и двеста  лв.) без ДДС;

 -УПИ№ІІ(две-римско)-8933(осем хиляди деветстотин тридесет и три) ,кв.207А (двеста и седем А) по плана на гр.Велинград, община Велинград в размер на 16 100лв.(шестнадесет хиляди и сто лв.) без ДДС ;

 -УПИ№ХV(петнадесет-римско)-8931(осем хиляди деветстотин тридесет и едно), кв.207А(двеста и седем А) по плана на гр.Велинград,община Велинград в размер на 17 600лв.(седемнадесет хиляди и шестстотин  лв.) без ДДС ;

3.Избора комисия в състав:

…………………

           

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2014г., Протокол №18, точка №14 от дневния ред, по вх. №725/20.10.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!