РЕШЕНИЕ №344

Относно: Даване съгласие за учредяване право на прокарване – сервитут на съществуващ водопровод за минерална вода на „СБР-НК”ЕАД за обект „Курортна поликлиника” в кв.361 по плана на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.112 от Закона за водите, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.37, т.2 и чл.38 от Решение № 96/2012г. на ОбС-Велинград и постъпило заявление с вх. № 028-01-718/26.09.2014г. от „Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс” ЕАД-София с ЕИК 130344823и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1. Общински съвет – Велинград дава съгласие за учредяване на  възмездно, срочно право на водопрокарване – сервитут на съществуващ водопровод за минерална вода собственост на „Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс” ЕАД-София с ЕИК 130344823 от водоизточник К 19 на  Находище за минерална вода „Велинград-Лъджене” – № 17 от Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 на Закона за водите с начало – каптаж К 19 до господстващия имот УПИ № УПИ № ХХ-2861„за специализиран медицински комплекс” в кв. 361 по плана на гр. Велинград, в който имот се намира обект „Курортна поликлиника”. Служещи имоти са : УПИ № І-2834”за минерален плаж, търговия, услуги и спорт” в кв. 156,  УПИ № ІV-2850„за парк” на кв. 156, имот пл. № 9501 представляващ улица с ос.т.235 – ос.т. 99, имот пл. 9501 представляващ уширение на улица с ос.т. 235 – ос.т. 99 и УПИ № ХІІІ-„за парк” в кв. 361. Дължината на водопровода в общински имоти е 254,0(двеста петдесет и четири)л.м., диаметърът на водопровода е Ф=200(двеста)мм. и е от азбестоциментови тръби. Срокът на правото на водопрокарване-севитут е еднакъв със срока на действие на Разрешително за водовземане от минерална вода № 31610058/15.05.2013г. на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район – Пловдив.

2. Цената на правото на прокарване на водопровода за минерална вода се утвърждава от Общинския съвет.

3.Изпълнението на Решението се възлага на Кмета на община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2014г., Протокол №18, точка №15 от дневния ред, по вх. №708/16.10.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!