РЕШЕНИЕ №345

Относно: Удължаване срок на договор за наем на общински имот сключен между Община Велинград и ЕТ „Джемал Зекрия-Кифлата”.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.56 от ЗУТ; чл.14, ал.3 и ал.7 от ЗОС и сключен Договор за отдаване под наем на общински имот №346/01.08.2011 г.,след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

Дава съгласие за удължаване на срока на Договор №346/01.08.2011г., сключен между Община Велинград и ЕТ „Джемал Зекрия-Кифлата” с още 5 (пет) години от датата на изтичане на настоящия договор.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2014г., Протокол №18, точка №16 от дневния ред, по вх. №723/20.10.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!