РЕШЕНИЕ №346

Относно: Извършване замяна на общински земеделски имот в м.”Гръчки дол”, собственост на Величка Мицикулева.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.9 и чл.40, ал.2, т.3 от ЗОС, след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

1.Изменя и допълва Програмата по чл.8,ал.9 от ЗОС в част Замяна и прекратяване на съсобственост, като се допълни: замяна на общински земеделски имот с НТП-ливада с пл.№164025 и площ 1.500 дка, местността ”Гръчки дол” с дворно място собственост на Величка Атанасова Мицикулева представляващо УПИ ХV-5820 в кв.391 и площ 230 кв.м. по плана на гр.Велинград.

2.Разрешава замяна на общински земеделски имот с НТП-ливада, пл.№164025 и площ 1.500дка,осма категория,местността ”Гръчки дол” с дворно място собственост на Величка Атанасова Мицикулева ЕГН – представляващо УПИ ХV-5820 в кв.391 и площ 230 кв.м. по плана на гр.Велинград.

3.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2014г., Протокол №18, точка №17 от дневния ред, по вх. №691/14.10.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!