РЕШЕНИЕ №347

Относно: Одобряване пазарната оценка на ПИ в местността „Кемера” по КВС на землище с.Грашево.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС, след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

20

0

0

20

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

ОДОБРЯВА пазарната оценка изготвена от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ”ООД гр.Пазарджик на общински поземлен имот №024002 с площ 1.166дка,нива,осма категория в местността ”Кемера” по КВС на землище с.Грашево върху който е учредено право на ползване по реда §4 от ЗСПЗЗ и която е в размер на 1 400лв.(хиляда и четиристотин лева).

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2014г., Протокол №18, точка №18 от дневния ред, по вх. №692/14.10.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!