РЕШЕНИЕ №349

Относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци на Ангел Димитров Перчинков.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; във връзка с ал.2 от ЗМСМА и на основание §27, ал.2, т.1 и т.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

20

0

0

20

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

1.ПРЕДОСТАВЯ проектен поземлен имот №176022-с площ 0.620дка, който е част от имот №176015 в местноста „Терегово” с НТП-използв.ливада,категория-десета по КВС на землище с.Драгиново на наследници Ангел Димитров Перчинков, чието право на собственост се възстановява с Решение №Д48/26.04.1993г. на ПК гр.Велинград.Същия е предоставен на Община Велинград с Протоколно решение от 13.01.2013г. на комисията по чл.19,ал.2 от ЗСПЗЗ,одобрено със Заповед №РД-06-9/19.01.2012г. на Директора на ОД”Земеделие”-Пазарджик

2.Задължава Кмета на Община Велинград поземлен имот проектен №176022, който е част от имот №176015 по КВС на землище с.Драгиново, да се отпише от актовите и счетоводните книги за недвижими имоти общинска собственост.

3.Препис от Решението да се изпрати на Общинска служба по земеделие-Велинград и на заявителя по заявление вх.№РД-13-234/23.04.2012г.-Мария Ангелова Димитрова, за сведение и изпълнение.

Възлага изпълнението на решението на Общинска служба по земеделие-Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2014г., Протокол №18, точка №20 от дневния ред, по вх. №694/14.10.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!