РЕШЕНИЕ №350

Относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци на Алиш Мустафов Трончев.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; във връзка с ал.2 от ЗМСМА и на основание §27, ал.2, т.1 и т.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

20

0

0

20

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

1.ПРЕДОСТАВЯ поземлени имоти №020269-площ 6.158дка; №020332-площ 4.410дка; №020333- 4.694дка в местността „Бельовото” с НТП-нива, категория-девета по КВС на землище с.Грашево на наследници Алиш Мустафов Трончев, чието право на собственост се възстановява с НА №63, томІ, дело№64 от 08.01.1998г.Същите са възстановени на Община Велинград по преписка с вх.№2092-Г от 21.05.1992г. с Решение №2092-Г от 12.03.1996г по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ.

2.Задължава Кмета на Община Велинград поземлени имоти  №020269; №020332 и №020333 по КВС на землище с.Грашево, да се отпишат от актовите и счетоводните книги за недвижими имоти общинска собственост.

3.Препис от Решението да се изпрати на Общинска служба по земеделие-Велинград и на заявителя по заявление вх.№РД-13-800/29.04.2014г.-Атиджа Мустафа Дерменска, за сведение и изпълнение.

Възлага изпълнението на решението на Общинска служба по земеделие-Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2014г., Протокол №18, точка №21 от дневния ред, по вх. №695/14.10.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!