РЕШЕНИЕ №351

Относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци на Георги Кръстев Балтаджиев.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; във връзка с ал.2 от ЗМСМА и на основание §27, ал.2, т.1 и т.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

19

0

0

19

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

Отлага за следващо заседание на Общински съвет – Велинград разглеждането на предложението за отказ за предоставяне на проектен поземлен имот №293090-с площ 2.379дка, който е част от имот №293025 в местността „Дренков дол” с НТП-пасище,мера,категория-девета по КВС на землище с.Драгиново на наследници Георги Кръстев Балтаджиев.

Възлага изпълнението на решението на Общинска служба по земеделие-Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2014г., Протокол №18, точка №22 от дневния ред, по вх. №696/14.10.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!