РЕШЕНИЕ №353

Относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Ахмед Ибриямов Налбантов.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; във връзка с ал.2 от ЗМСМА и на основание §27, ал.2, т.1 и т.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

18

0

1

19

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

Отлага за следващо заседание на Общински съвет – Велинград разглеждането на предложението за отказ за предоставяне на поземлен имот №049005-с площ 1.109дка в местността „Щръбовица/Долене” с НТП-пасище,мера,категория-десета по КВС на землище с.Драгиново на Ахмед Ибриямов Налбантов.

Възлага изпълнението на решението на Общинска служба по земеделие-Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2014г., Протокол №18, точка №24 от дневния ред, по вх. №698/14.10.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!