РЕШЕНИЕ №354

Относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци на Мустафа Мехмедов Хаджиосманов.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; във връзка с ал.2 от ЗМСМА и на основание §27, ал.2, т.1 и т.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

ПРЕДОСТАВЯ проектен поземлен имот №291146-с площ 1,898дка, който е част от имот№291009 в местността „Липовец” с НТП-изоставена нива,осма категория по КВС на землище с.Драгиново на Мустафа Мехмедов Хаджиосманов, чието право на собственост се възстановява с Решение №Д61/26.09.2013г. на Общинска служба земеделие гр.Велинград

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград..

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2014г., Протокол №18, точка №25 от дневния ред, по вх. №712/17.10.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!