РЕШЕНИЕ №355

Относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци на Фатиме Мехмедова Бабечка.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; във връзка с ал.2 от ЗМСМА и на основание §27, ал.2, т.1 и т.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

1.ПРЕДОСТАВЯ поземлени имоти №379071-с площ 0.291дка,НТП-др.произв.база и №379003-с площ 0.445дка,НТП-полска култура,десета категория в местността „Кръста” по КВС на землище с.Драгиново на наследници Фатиме Мехмедова Бабечка, чието право на собственост се възстановява с Решение №Д156/10.12.1992г. на ПК гр.Велинград.Същия е предоставен на Община Велинград с Протоколно решение от 13.01.2013г. на комисията по чл.19,ал.2 от ЗСПЗЗ,одобрено със Заповед №РД-06-9/19.01.2012г. на Директора на ОД”Земеделие”-Пазарджик

2.Задължава Кмета на Община Велинград поземлени имоти  №379071 и №379003 по КВС на землище с.Драгиново, да се отпишат от актовите и счетоводните книги за недвижими имоти общинска собственост.

3.Препис от Решението да се изпрати на Общинска служба по земеделие-Велинград и на заявителя по заявление вх.№РД-13-811/15.04.2013г.-Мустафа Мехмед Бабечки, за сведение и изпълнение.

Възлага изпълнението на решението на Общинска служба по земеделие-Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2014г., Протокол №18, точка №26 от дневния ред, по вх. №732/20.10.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!