РЕШЕНИЕ №358

Относно: Продажба на общински недвижим имот ПИ №024152 в м.”Реката” по КВС на с.Медени поляни и одобряване на оценка от лицензиран оценител.

 На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и 10 от ЗОС и във връзка с чл.35, ал.3; чл.41, ал.2 от ЗОС, след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

20

0

0

20

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

1.Одобрява допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Велинград през 2014г., както следва:

            В част „Продажби т.2. По чл.35, ал.3, абз.”при подаване на заявление от собственици на законно построени сгради” с текста:ПИ№024152 с площ 0.350дка, ероз.ливада, десета категория в местността ”Реката” по КВС на землище с.Медени поляни съгласно АЧОС №803/18.06.2014г.

            2.Дава съгласие за продажба на общински недвижим имот – ПИ №024152(нула двадесет и четири сто петдесет и две), целият с площ 0.350 (нула цяло и триста петдесет хилядни)дка, ероз.ливада, десета категория, находящ се в местността ”Реката” по КВС на землище с.Медени поляни, община Велинград, частна общинска собственост съгласно АЧОС№803/18.06.2014г.

              3.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ”ООД гр.Пазарджик за заплащане от Емил Зафиров Дъбев на стойност от 210 лева(двеста и десет лв.)

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2014г., Протокол №18, точка №29 от дневния ред, по вх. №729/20.10.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!