РЕШЕНИЕ №359

Относно: Изработване на ПУП-парцеларен план за трасе на полустационарен  ски-влек в м.”Старина” по КВС на с.Юндола, Община Велинград.

 На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.108, ал.2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.135, ал.3 от ЗУТ, след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

19

0

0

19

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

  1. Разрешава  изработване на ПУП- парцеларен план за трасе на полустационарен ски-влек ПВС 12-7,5 кВт”Старина” в ПИ № 000038,местност „ Старина” по КВС на с. Юндола,общ. Велинград ЕКТТЕ 86115.

        2.    Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ.

        3.   Задължава      Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т. 1,2.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2014г., Протокол №18, точка №30 от дневния ред, по вх. №674/02.10.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!