РЕШЕНИЕ №360

Относно: Изработване на ПУП-парцеларен план за прокарване на трасе на нова подземна кабелна линия в м.”Чолаков чучур” землище Велинград.

 На основание чл.108, ал.2 от ЗУТ, чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА; чл.124 а, ал.1 от ЗУТ, чл.135, ал.3 от ЗУТ и по смисъла на чл.64, ал.2 от ЗУТ, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.21, ал.1 от ЗОЗЗ, след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

19

0

0

19

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

          1.Разрешава изработване на ПУП –парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия 20 кV от ТП 69 в ПИ 093094 до нов ТП в ПИ 092095, местност «Чолаков чучур» землище Велинград.

          2. Одобрява идейно предложение по чл.125 от ЗУТ.

          3.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т. 1

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2014г., Протокол №18, точка №31 от дневния ред, по вх. №684/13.10.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!