РЕШЕНИЕ №361

Относно: ПУП-план за регулация относно промяна на предназначението на земи и гори ДГТ на поз.имот пл.№000008 по КВС на с.Юндола.

 На основание чл. 21, ал. (1), т. 8 и т.11 и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА, чл.124 и 124а, ал.1, във връзка с чл. 124б, ал.1 и ал.2, чл.109, ал.1, т.2, чл111 от ЗУТ и чл.8, ал.1 от ЗОС, след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

18

0

0

18

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

1.Разрешава изработването на подробен устройствен план –– план за регулация относно промяна на предназначението на земи и гори ДГТ на поз.имот пл.№000008 м.Юндола по КВС на с.Юндола  общ. Велинград в УПИ I – „За ски писта ”.

            2. Одобрява идейното предложение  по чл.125 от ЗУТ

            3. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2014г., Протокол №18, точка №32 от дневния ред, по вх. №737/20.10.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!