РЕШЕНИЕ №363

Относно: Изработване на ПУП – план за регулация относно промяна предназначението на земи и гори ДГТ на поз.имот пл.№000101 м.”Филибийска поляна” по КВС на с.Пашово, Община Велинград.

 На основание чл.21, ал.(1), т.8 и т.11 и чл. 44, ал.(2) от ЗМСМА, чл.124 и 124а, ал.1, във връзка с чл.124б, ал.1 и ал.2, чл.109, ал.1 т.2, чл.111 от ЗУТ и чл.8, ал.1 от ЗОС, след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

18

0

0

18

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

1.Разрешава изработването на подробен устройствен план –– план за регулация относно промяна на предназначението на земи и гори ДГТ на поз.имот пл.№000101 м»Филибийска поляна»  по КВС на с.Пашово  общ. Велинград в УПИ I – „За зимни спортове и ловна стрелба”.

            2. Одобрява идейното предложение  по чл.125 от ЗУТ .

            3. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2014г., Протокол №18, точка №34 от дневния ред, по вх. №735/20.10.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!