РЕШЕНИЕ №366

Относно: ПУП –план за изменение на уличната регулация на УПИ в кв.332 по плана на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с чл.131, ал.1 и 2 от ЗУТ, след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

20

0

0

20

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

 Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост относно проект за  частично  изменение на уличната регулация  за УПИ ХІІ-23, ХХ-36 и ХХІ-За озеленяване в кв. 332 по плана на гр.Велинград , като се изменя уличната регулация на улици  с осови точки 1773-1767А  и  с ос.т. 1767А-1769-17701-1770 и се поставя в съответствие с имотните граници на имоти пл.№ 23 и 36 в същия квартал. В югоизточната част на УПИ ХХІ-За озеленяване уличната регулационна линия се заобля съгласно кафявите линии, цифри   и щрихи в скицата-проект. По този начин улица с ос.т.1768-1769 се уширява, а на улица с ос.т. 1768-1773 ширината се намалява.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2014г., Протокол №18, точка №37 от дневния ред, по вх. №700/15.10.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!