РЕШЕНИЕ №367

Относно: Одобряване на ПУП за промяна предназначението на част от имот-горска територия за обект „Хидротехнически и площадков енергиен обект” към „Лечебно-възстановителна база на Народното събрание”.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС, Решение на ЕСУТ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

20

0

0

20

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

1.Одобрява ПУП- за промяна предназначението на част от имота-горска територия на ПИ 217014 по чл. 111 от ЗУТ за обект:”Хидротехнически и площадков енергиен обект към „Лечебно-възстановителна база на Народното събрание Велинград”, землище гр. Велинград, ЕКАТТЕ 10450, община Велинград.

2. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т. 1.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2014г., Протокол №18, точка №38 от дневния ред, по вх. №702/16.10.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!